پوستر دومین مرحله داوری سمینار 32

دومین مرحله داوری

سی‌ودومین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه‌حلی تهران

پنجشنبه 94/7/9

ساعت 9 صبح

با حضور اولیاء گرامی دانش‌آموزان