پوستر فراخوان دهمین شب شعر عاشورایی

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد!

فراخوان ارسال آثار دهمین شب شعر عاشورایی

26 آذر ماه 1393 مصادف با 24 صفر 1436

مهلت ارسال آثار تا 20 آذر ماه