پوستر پرسش و پاسخ دینی

استاد سجادی

یکشنبه‌ها ساعت 15:30

موضوعات این هفته:

* اساسا آیا صفتی برای خداوند قابل تصور است؟

* صفات خداوند چیست؟

* در بین صفات، چرا صفت حکمت و ربوبیت از اهمیت خاصی برخوردار است؟