آموزشی | پیش دانشگاهی

چهارمِ‌تجربی| سرفصل آزمون‌ هفتگی + کلید

                                                                                                       روزتاریخدرسسرفصلسؤالکلیدیک‌شنب15 مردادِ 96عربیمبحثِ ترجمهدانلوددانلودزباندرس 4، 5 و6 کتاب سومدانلوددانلودیک‌شنبه22 مردادِ 96زیستفصلِ 5 و7 دومدانلوددانلوددینیدرس 1، 2 و 3 پایۀ دومدانلوددانلودیک‌شنبه29 مردادِ 96ادبیاتگروهِ فعلی، اجزای جملهدانلوددانلودفیزیکحرکت در راستای قائمدانلودشیمیسینتیک تا انتهای عوامل موثر + استوکیومتری (انواع واکنش‌ها)دانلودیک‌شنبه05 شهریورِ 96ریاضیتالس - حجم - لگاریتمدانلوددانلودعربیترجمه / درک مطلبدانلودیک‌شنبه12 شهریورِ 96فیزیکحرکت در راستای قائم - نورشناسی / بازتابدانلوددانلودزباندرس اول پیش دانشگاهیدانلودیک‌شنبه  02 مهر 96زیستکُلِ دوم دبیرستاندانلوددانلودیک‌شنبه16 مهر 96ریاضیبودجه‌بندی آزمون جامعدانلوددانلودفیزیکدینامیک دانلودشیمیبودجه‌بندی آزمون جامعدانلودیک‌شنبه23 مهر 96زیستبودجه‌بندی آزمون جامعدانلوددانلودشیمیبودجه‌بندی آزمون جامعدانلودیک‌شنبه30 مهر 96زبان‌درس 1 و 2 سال چهارم - درس 2 پایه سومدانلوددانلودشیمیفصل 1شیمی پیش - فصل 1 و 2 شیمی دومدانلودفیزیکدینامیک تا ابتدای حرکت دایره‌ایدانلودیک‌شنبه07 آبان 96ادبیاتچهارم(درس1تا5)، ادبیات‌2(درس7تا11) –زبان‌فارسی3(درس4 تا6)دانلود دانلودزیستچهارم(فصل‌1و2 تا ابتدای مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری) –زیست1(فصل4و5)دانلودشیمیچهارم(بخش1) شیمی2(بخش2و3)دانلودیک‌شنبه14 آبان 96دینیچهارم: درس‌های 1 تا 3 - دینی2: درس‌های 5 تا 8دانلوددانلودریاضیچهارم: فصل‌های 1 و 2 تا ابتدای توابع صعودی و نزولی - هندسه1: فصل2 - ریاضی2: فصل2 و 3 تا ابتدای توابع گویادانلودزیستچهارم(فصل‌1و2 تا ابتدای مهندسی ژنتیک در کشاورزی و دامداری) –زیست1(فصل4و5)دانلودیک‌شنبه21 آبان 96ریاضیتوابع و معادلات –پایه: آمار، بازه، معادله، نامعادله و مثلثاتدانلوددانلودفیزیکِپیش دینامیک –فیزیکِ1و2 بازتاب و شکستِ‌نور+کار و انرژی – فیزیکِ3 الکترسیتۀ‌ساکن + جریان الکتریکیدانلودشیمیپیش تعادل شیمیایی –شیمیِ2ساختار اتم+خواص تناوبی عنصرها+ترکیب‌های یونی و کووالانسی –شیمیِ3 واکنش‌های- شیمیایی و استوکیومتری+ ترمودینامیک شیمیاییدانلودیک‌شنبه05 آذر 96عربیحرکت‌گذاری(التشکیل) -تجزیه و ترکیب (الاعراب و التحلیل‌الصرفی)دانلوددانلودشیمیشیمی2: فصل 2، 3 و 4(تا ابتدای نیروهای بین مولکولی) - شیمی‌پیش: تعادل(تا ابتدای عوامل موثر بر تعادل)دانلودیک‌شنبه12 آذر 96شیمیشیمی‌پیش: سینتیک، تعادل(تا ابتدای اصل لوشاتلیه) - شیمی‌2: فصل 1، 2، 3 و 4 - شیمی3: فصل 1دانلوددانلودیک‌شنبه19 آذر 96           

پایۀ‌چهارم| سرفصل آزمون جامعِ 5 - (25 مهر ماهِ 1396)

دفترچۀدرستعدادِسؤالزمانسرفصلعمومیادبیاتِ‌پایه2018گروهِ‌فعلی و اسمی، اجزای جمله، واژه و تکواژادبیات‌ِپیشدرس 1، 2و ۴  –  کل واژه‌نامه – تاریخ ادبیات درس 1 تا ۱۴ - آرایه‌های ادبیعربی2020ترجمه و درک مطلب – ساختار اسم تا آخر معرفه و نکرهدینی2017درس‌های ۵ و ۶ پایۀ دوم – درس‌های 9 تا 12 پایۀ سومزبانِ‌انگلیسی2020درس 2 پیش‌دانشگاهی – درس 1 و 2 سال سومریاضیدیفرانسیل1830دنباله/حد تا سر محاسبه حدپایه:معادله درجه ۲/حل معادلاتهندسۀ‌تحلیلی۱۱۱۸دایرهگسَـسـته۱۱۱۸گراف تا ابتدای درختفیزیکِ‌پایه۲۵۳۵کار و انرژی – گرما فیزیک‌پیشدینامیک تا ابتدای حرکت‌دایره‌ایشیمی20۲۵فصل اول شیمیِ۲ + فصل اول شیمیِ ۳ساختار اتم و استوکیومتریتجربیریاضی20۴۰آمار – هندسه – Log– دنباله – آنالیز – احتمال زیست‌شناسی2۵2۵فصل 1 پیش‌دانشگاهی – فصل‌های ۶، 7 و 8 پایۀ دومفیزیک203۵حرکت در راستای قائم. نور: آینه کروی – عدسی. دینامیک: انواع نیرو و قوانین نیوتن – اصطکاک – تعادل و حرکت در راستای قائم و افقشیمی202۵فصل اول شیمیِ۲ + فصل اول شیمیِ ۳ساختار اتم و استوکیومتری 

برنامه اردوی مطالعاتی تابستان 1396

به نام خدا    دانش‌آموزان عزیز برنامه پیشنهادی اردوی مطالعاتی در ذیل قرار گرفته است.    دقت کنید:    1- برنامه ارایه شده پیشنهادی است و هر دانش‌آموز با توجه به نقاط ضعف و قوت خود می‌تواند در چهارچوب زمان تعیین شده درس‌ها را جابه‌جا نماید.   2- دانش‌‍آموزانی که در اردوی مطالعاتی حضور دارند، پس از رسیدن به منزل به مدّت 90 دقیقه می‌توانید مطالعه جبرانی داشته باشند. و البته ساعت خواب و بیداری خود را تنظیم و ثابت کنند تا حالت عادت و شرطی شدن جهت مطالعه ایجاد شود.

پایۀ‌چهارم| سرفصل آزمون جامعِ 4 - (24 شهریور 1396)

پایۀ‌چهارم| آزمون جامعِ 4 -24 شهریورِ 1396دفترچۀدرستعدادِسؤالزمان سرفصلعمومیادبیاتِ‌پایه2018گروهِ اسمی – گروهِ‌ فعلی – اجزای جمله ادبیات‌ِپیشدرس1 و 2 پیش کُلِ واژه‌نامه‌پیش(تاریخ ادبیات تا 11 پیش و آرایه‌های ادبی)                                                                                                                     عربی2020ترجمه و درکِ مطلب (حرکت‌گذاری، تجزیه و ترکیب)              دینی2017درس 1 تا 6 ِ دوم – درس 7 و 8 ِسوم                      زبان‌انگلیسی2020سال سوم + درس 1 پیش                           ریاضیدیفرانسیل1830فصل صفر – فصل 1 – پایه: لگاریتم، دنباله‌های حسابی - هندسی، معادلۀ درجه 2)هندسۀ‌تحلیلی1118بُردار – خط و صفحه – (هندسۀ2: فضائی)گُسَسته1118                            کُلِ آنالیز ترکیبی + گراف تا ابتدای مسیر                                                                                                                                                                                    فیزیکِ‌پایه2535کار و انرژی – نور – کمیت‌های فیزیکیفیزیکسینماتیک – دینامیک تا آخر سطح شـــیـــب‌دارشیمی2025کُلِ استوکیومتری –  کُلِ سینتیکتجربیریاضی2040هندسه – آمار – لگاریتم – دنبالۀ حسابی/هندسی – آنالیز ترکیبیزیست‌شناسی2525کُلِ پایۀ دوم فیزیک2035حرکت – نور و بازتاب! – نور و شکستشیمی2025کُلِ استوکیومتری –  کُلِ سینتیک 

پایۀ‌چهارم| سرفصل آزمون جامعِ 3 - (03 شهریور 1396)

پایۀ‌چهارم|آزمون جامعِ 3 -03 شهریورِ 1396دفترچۀدرستعدادِسؤالزمان سرفصلعمومیادبیاتِ‌پایه2018 دقیقهدستور زبان: گروهِ اسمی، گروهِ فعلی و اجزای جملهادبیات‌ِپیشدرس ۱و۲ پیش‌دانشگاهی، واژه‌نامهٔ پیش‌دانشگاهی الف تا س، تاریخ ادبیات کتاب پیش‌دانشگاهی درس ۱ تا ۵، آرایه‌های ادبیعربی2020 دقیقهترجمه / درک مطلبدینی2017 دقیقهدرس 1 تا 5 دوم / درس 5 و6 سومزبان‌انگلیسی2020 دقیقهکُلِ سالِ سومریاضیدیفرانسیل1830 دقیقهدیفرانسیل: فصلِ صفر – فصلِ یک(دنباله‌ها) تا آخر همگرایی – واگراییریاضی‌پایه: لگاریتم – دنباله حسابی و هندسیهندسۀ‌تحلیلی1118 دقیقهبُردار + خط و صفحهگُسَسته1118 دقیقهکُلِ آنالیزفیزیکِ‌پایه25 35 دقیقهکُلِ نورشناسیفیزیککُلِ سینماتیکشیمی2025 دقیقهسینتیک تا انتهای عوامل موثر + استوکیومتری (انواع واکنش‌ها)تجربیریاضی20 40 دقیقهآمار – کُلِ هندسه – لگارتیمزیست‌شناسی25 25 دقیقهپایه دوم فصل‌های ٣-۴-۵-٧-٨فیزیک2035 دقیقهحرکت‌شناسی / نور و بازتابِ‌ نورشیمی2020 دقیقهسینتیک تا انتهای عوامل موثر + استوکیومتری (انواع واکنش‌ها)