آموزشی | پیش دانشگاهی

پایه چهارم| سرفصل آزمون جامع 21 آبان ماهِ 1395

 رشتهنام درستعداد سوالسرفصلعمومیادبیات پیش20درس 1 تا 4 کتاب پیش+ واژه‌نامه ادبیات پیش+ آرایه+ املا+ تاریخ ادبیات از درس 1 تا پایان درس 14ادبیات پایهزبان‌فارسی 3 + ادبیات 2 فصل 5و6عربی20ترجمه+ درک مطلب + ساختار اسم + ساختار فعلدین و زندگی20درس 1 تا 3 کتاب پیشزبان انگلیسی20درس 1و2 پیش + مبحث مجهولریاضیدیفرانسیل20فصل 2 به جز پیوستگی و مجانبمثلثات به جز معادله و تابع وارونحسابانهندسه تحلیلی8مقاطع مخروطی تا ابتدای استانداردسازیهندسه پایه7کل هندسه 1گسسته10کل گراففیزیک30کل دینامیکفیزیک پایهگرماشیمی20مسائل سینتیک+ فصل تعادل+ترمودینامیک تا ابتدای آنتالپیتجربیزیست‌شناسی30فصل 1و2 پیش+ 4و5 کتاب دومریاضی25آمار+ مثلثات+ هندسه فصل اول+ درجه دو+ قدر مطلق + جز صحیحفیزیک25کل دینامیک+ ویژگی‌های مادهزمین‌شناسی20درس 3 تا 5 کتاب پیششیمی20مسائل سینتیک+ فصل تعادل+ترمودینامیک تا ابتدای آنتالپی 

پایه چهارم| سرفصل آزمون جامع 30 مهر ماهِ 1395

سلامبا توجه به درخواست تعدادى از دانش آموزان و خانواده هاى محترم مبنى بر تغيير در برنامه آزمون جامع، موضوع در جلسه آموزشى پايه چهارم بررسى شد و مقرر گرديد آزمونهاى جامع شماره ٤ و ٥ با يك هفته تاخير برگزار ميشود؛ بنابراين تاريخ جديد آزمونهاى جامع ٤ و ٥ به شرح زير اعلام ميگردد:آزمون جامع شماره ٤: جمعه ٣٠ مهرماهآزمون جامع شماره ٥: جمعه ٢١ آبانپ.ن: سرفصل‌هاى اعلام شده براى آزمون جامع شماره ٤ تغيير نمي‌كند.رشتهنام درستعداد سوالسرفصلعمومیادبیات پیش20واژه‌نامه پیش، آرایه، تا پایان درس 3 پیش،تاریخ ادبیات درس 1 تا 14 پیشادبیات پایهگروه اسمی، گروه فعلی، اجزای جمله،شمارش تک­واژ و واژهعربی20ترجمه، درک مطلب، ساختار اسمدین و زندگی20درس اول کتاب پیش، درس 5،4و6 کتاب دومزبان انگلیسی20درس اول پیش، درس اول کتاب سومریاضیدیفرانسیل20فصل اول (ایتدای اصل تمامیت تا انتهای فصل)فصل دوم مفهوم حد و قضایای حد(تا ابتدای محاسبه حد)حسابانهندسه تحلیلی8فصل 1و2 هندسه تحلیلی(بردار، خط و صفحه)هندسه پایه7هندسه 1 فصل 2و3گسسته10گراففیزیک30دینامیک، تا ابتدای سطح‌شیب‌دارفیزیک پایهحالت ماده و فشارشیمی20استوکیومتری، سینتیک،تعادل تا ابتدای مفهوم ثابت تعادلتجربیزیست‌شناسی30فصل 1 پیش، 9 تا 11 پیشریاضی25معادله درجه2، قدر مطلق، جزء صحیح، لگاریتم، دنباله‌های حسابی و هندسی، آمار، مثلثاتفیزیک20دینامیک تا انتهای سطح شیب‌دارشکست نور(زاویه حد و بازتاب کلی، منشور، عدسی)زمین‌شناسی20درس 1و2 کتاب پیششیمی20استوکیومتری، سینتیک،تعادل تا ابتدای مفهوم ثابت تعادل 

پایه چهارم| سرفصل آزمون جامع 29 مرداد 1395

دفترچهنام درستعداد سوالسرفصلعمومیادبیات پیش20درس اولواژه‌نامه کتاب تا پایان حرف «س»تاریخ ادبیات تا درس پنجمآرایه‌های ادبیادبیات پایهگروه اسمیعربی20مبحث ترجمهدین و زندگی20درس‌های 2،1 و 4 کتاب سال دومریاضیدیفرانسیل20فصل صفرحسابانمعادله درجه 2هندسه تحلیلی8فصل اول(بردار)هندسه پایه7استدلال مثلث‌ها و اجزای فرعیگسسته10مجموعه‌هااصل شمول و عدم شمولآنالیز ترکیبیفیزیک25حرکت‌شناسی تا انتهای حرکت شتاب‌دارفیزیک پایهتا انتهای آینه‌های کرویشیمی20استوکیومتری(فصل1 کتاب شیمی سوم)تجربیزیست‌شناسی20کل ژنتیکفصل3  کتاب سال دومریاضی20ترکیبیات و احتمالتابع و معادله درجه 2فیزیک20فصل اول(حرکت)شیمی20استوکیومتری(فصل1 کتاب شیمی سوم)   

پایه چهارم| آزمون‌های جامع

به اطلاع می‌رساند؛ در سال تحصیلی 96 - 1395 تعداد 17 آزمون جامع گرفته خواهد شد، که از این تعداد 8 آزمون داخلی و 9 آزمون از موسسات بیرون خواهد بود. تاریخ برگزاری آزمون‌ها:1- 8 مرداد 13952- 29 مرداد 13953- 26 شهریور 13954- 30 مهر 13955- 21 آبان 13956- 12 آذر 13957- 24 دی 13958- 21 بهمن 13959- 13 اسفند 139510- 7 فروردین 139611- 18 فروردین 139612- 1 اُردی‌بهشت 139613- 15 اُردی‌بهشت 139614 - 5 خرداد 139615- 19 خرداد 139616- 26 خرداد 139617 - 2 تیر 1396