استاد ساعتی، معلم عشق ...

21 آبان ماه، هشتمین سالروز پرکشیدن استاد ساعتی