سخنرانی با موضوع بینایی و روانشناسی عصبی

سخنرانان: آرش افراز و مریم وزیری