آموزشی | پیش دانشگاهی

هندسۀ‌تحلیلی

1- پاسخ سؤالات هندسۀ تحلیلی (دانلود)

2- پاسخ سؤالات هندسۀ تحلیلی (دانلود)

 

چهارمِ‌ریاضی| سرفصل آزمون‌ هفتگی+کلید

سرفصل آزمون‌های هفتگیِ ریاضی + کلید تشریحی، فقط در این صفحه قرار خواهد گرفت.

چهارمِ‌تجربی| سرفصل آزمون‌ هفتگی + کلید

سرفصل آزمون‌های هفتگیِ تجربی + کلید تشریحی، فقط در این صفحه قرار خواهد گرفت.

صفحات