پوستر روبات سورنا

سخنرانی گروه مکانیک

باعنوان روبات سورنا

سخنران: دکتر یوسفی‌کما

معاونت پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته

یکشنبه 11 بهمن ماه 1394 (ساعت 15 الی 17)

حضور اعضای باشگاه اندیشمندان جوان، گروه‌های «مکانیک» و «هوافضا» الزامی است