آموزشی | پیش دانشگاهی

چهارمِ‌ریاضی| سرفصل آزمون‌ هفتگی+کلید

                                                                                                                    روزتاریخکلاسدرسسرفصلسؤالاتپاسخنامهچهارشنبه18 مرداد 96401-402-403عربیزبانمبحثِ ترجمهدرس 4، 5 و6 کتاب سومدانلودعربی  -  زبان4014-405-406دانلودعربی  -  زبان407-408-409دانلودعربی  -  زبانچهارشنبه25 مرداد 96401-402-403دیفرانسیلشیمیدنبالهكل سينتيك + استوكيومترى (موازنه و انواع واكنش‌ها)دانلوددیفرانسیل - شیمی404-405-406-408دانلوددیفرانسلِ408 - دیفرانسیل - شیمی407-409دانلوددیفرانسیل - شیمیچهارشنبه01 شهریور401-402-403 دینی هندسهگسستهدرس 1، 2 و 4دانلوددینی - هندسه - گسسته (401,402) - (403)404-405-406-408بُردار، خط و صفحهدانلوددینی - هندسه - گسسته (404,405) - (406,408)407-409کُلِ آنالیزدانلوددینی - هندسه - گسستهچهارشنبه08 شهریور401-402-403عربیهندسۀ‌تحلیلیترجمه - درک مطلببُردار + خط و صفحهدانلودهندسه‌تحلیلی404-405-406-408دانلودهندسه‌تحلیلی407-409دانلودهندسه‌تحلیلیدوشنبه13 شهریور401 تا 409فیزیک‌پایهمبحث نورشناسیدانلوددانلودچهارشنبه15 شهریور401-402-403دینیدرس 5 و 6 دومدانلوددانلودشیمیسینتیک + استوکیومتری---404-405-406-408دینیدینی: درس 5 و  6 دانلوددانلودشیمیفصل سینتیک + فصل استوکیومتریدانلودشیمی ِ405کل فصل1دانلوددانلود407-409دینیدینی: درس 5 و  6 دانلوددانلودشیمی فصل سینتیک+فصل استوکیومتریدانلودچهارشنبه05 مهر401-402-403تحلیلیعربیبُردار - خط و صفحهترجمه ودرکِ‌مطلبدانلودعربی - هندسه404-405-406-408دانلودعربی - هندسه407-409دانلودعربی - هندسهچهارشنبه12 مهر401-402-403گسَـستهفیزیکگرافدینامیکدانلودگسسته - فیزیک407-408-409دانلودگسسته - فیزیک404-405-406دانلودگسسته - فیزیکچهارشنبه19 مهر401-402-403دینیبودجه‌بندی آزمون جامعدانلوددینی - هندسه - شیمی407-408-409هندسه‌تحلیلیبودجه‌بندی آزمون جامعدانلوددینی - هندسه - شیمی404-405-406شیمیبودجه‌بندی آزمون جامعدانلوددینی - هندسه - شیمیچهارشنبه26 مهر401-402-403دیفرانسیلشیمیبودجه‌بندی آزمون جامعدانلوددیفرانسیل - شیمی407-408-409دانلوددیفرانسیل - شیمی404-405-406دانلوددیفرانسیل - شیمیچهارشنبه03 آبان401-402-403عربیترجمه، درک مطلب و ساختار اسمدانلودعربی - زبان -  فیزیک407-408-409زباندرسِ1و2 چهارم، درسِ2 سوم دانلودعربی-  زبان -  فیزیک404-405-406فیزیکفصل‌های 1 و 2 تا ابتدای تکانهدانلودعربی-  زبان -  فیزیکچهارشنبه10 آبان401-402-403ادبیاتچهارم(درس1تا5)، ادبیات‌2(درس7تا11) –زبان‌فارسی3(درس4 تا6)دانلودادبیات - هندسه - شیمی407-408-409هندسه‌تحلیلیهندسه1: فصل2و3 + تحلیلی: فصل1دانلودادبیات - هندسه - شیمی404-405-406شیمیسال چهارم:بخش1 - شیمی2: بخش‌های2و3دانلودادبیات - هندسه - شیمیچهارشنبه17 آبان401-402-403دینیپیش درس3 – دینی2  درس 5 تا 7دانلوددینی - دیفرانسیل - گسسته407-408-409دیفرانسیلدنباله‌ها(یک دنبالۀ مهم و جبر دنباله‌ها  - حد و پیوستگی (خط‌های مُماس و مفهوم حد –فرآیند حد) - حسابان: (فصل4): حد و پیوستگی(حد توابع و همسایگی‌های یک نقطه)دانلوددینی - دیفرانسیل - گسسته 404-405-406گسستهگراف(درخت و ماتریس)صفحۀ17 تا 23دانلوددینی - دیفرانسیل - گسستهچهارشنبه24 آبان401-402-403گسستهاستدلال –تقسیم‌پذیری –الگوریتم تقسیم401,402 - 403(401-402) (403)407-408-409دانلود(407-408-409)404-405-406دانلود(404-405-406)چهارشنبه01 آذر401-402-403هندسۀ‌تحلیلی  ادبیات‌فارسی‌تحلیلی: خط و صفحه(خط در فضا) صفحۀ 35 تا 42پایه: هندسه1«هندسه و استدلال»«مساحت و قضیه فیثاغورس»«تشابه» صفحه 1 تا 106دانلودادبیات - هندسه407-408-409لغت، املا و تاریخ ادبیاتدانلودادبیات - هندسه404-405-406دانلودادبیات - هندسه  401-402-403عربیفیزیکحرکت‌گذاری(التشکیل) -تجزیه و ترکیب (الاعراب و التحلیل‌الصرفی)حرکت‌دایره‌ای و حرکت‌نوسانیدانلودعربی - فیزیکچهارشنبه08 آذر407-408-409دانلودعربی - فیزیک  404-405-406دانلودعربی - فیزیک  401-402-403ادبیات‌پایه| ادبیاتِ‌فارسی2: درس‌های 19 تا 24 – زبان‌فارسی3: درس‌های 10 تا 12 - سال‌چهارم| درس‌های 7 تا 12دانلودادبیات - هندسه - گسسته(401-402 و 403)چهارشنبه22 آذر407-408-409هندسه1| فصل 4  - ‌تحلیلی| فصل 2 و فصل 3 تا ابتدای بیضیدانلودادبیات - هندسه - گسسته  404-405-406گسستهسال چهارم| فصل‌های 4 و 5 تا ابتدای ب.م.م‌دانلودادبیات - هندسه - گسسته(404-405 و 406)چهارشنبه27 دی401-402-403ادبیات‌پایه| زبان‌فارسی3: درس‌های 01 تا 12سال‌چهارم| جمع‌بندیِ نیم‌سالِ اول درس‌های 1 تا 14 دانلودادبیات - دیفرانسیل - هندسه407-408-409دیفرانسیلفصل‌های صفر، 1 و 2  دانلودادبیات - دیفرانسیل - هندسه404-405-406هندسۀ‌تحلیلیفصل‌های 1 تا 3 تا ابتدای انتقال محورهای مختصاتدانلودادبیات - دیفرانسیل - هندسهچهارشنبه04 بهمن401-402-403عربیفیزیک‌پایهمعلوم و مجهول – نواسخنور – کار و انرژی – گرما – فشاردانلودعربی - فیزیک‌پایه407-408-409دانلودعربی - فیزیک‌پایه404-405-406دانلودعربی - فیزیک‌پایهچهارشنبه 11 بهمن 401-402-403دینیدینی۲: درس 12 تا 16 - پیش: درس 6دانلوددینیشیمیکل کووالانسیشیمی407-408-409دینیدینی۲: درس 12 تا 16 - پیش: درس 6دانلوددینیشیمیترمودینامیکشیمی404-405-406دینیدینی۲: درس 12 تا 16 - پیش: درس 6دانلوددانلوددینیشیمی404 و 406: ترمودینامیک-405: اسید و باز تا ابتدای اسید های چند پروتون دارشیمی(404-406)شیمی(405)چهارشنبه18 بهمن401-402-403زبانفیزیک‌پیشپیش: درسِ 5 و 6 موج مکانیکیدانلودزبان - فیزیک407-408-409دانلودزبان - فیزیک404-405-406دانلودزبان - فیزیکچهارشنبه02 اسفند401-402-403هندسهپایه: کُلِ هندسۀ 1 -تحلیلی:فصلِ‌سوم: دَوَران  - فصل چهارم: تا ابتدای دترمیناندانلودهندسه407-408-409دانلودهندسه404-405-406دانلودهندسهچهارشنبه09 اسفند401-402-403گسستهمجموعه، رابطه و ضرب دکارتیدانلودگسسته407-408-409دانلودگسسته404-405-406دانلودگسستهچهارشنبه16 اسفند401-402-403دیفرانسیلمثلثات - تابعدانلوددیفرانسیل407-408-409دانلوددیفرانسیل404-405-406دانلوددیفرانسیلچهارشنبه23 اسفند401-402-403عربیدیفرانسیلعربی| اعلالدیفرانسیل| کاربرد مشتقدانلودعربی - دیفرانسیل407-408-409دانلودعربی - دیفرانسیل404-405-406دانلودعربی - دیفرانسیل        

تستِ...

پاسخنامه آزمون جامعِ 12 فروردین| عمومی - ریاضی - تجربیگسسته| تستِ دوره‌ای سری1 - سری2دینی| سری1 - سری2هندسه| کلید مجموعه تست شماره 815 تا 1057 (دانلود) + کلید آزمون‌های 12تا16 (دانلود)هندسه‌1| سراسری-خارج‌از‌کشور 96-86 (دانلود) و هندسه‌2| سراسری-خارج‌از‌کشور 96-86 (دانلود)فیزیک‌پیش سؤالات دینامیک، قلم‌چی (دانلود) - آزمون سراسری (دانلود)- اصلاحیۀ سؤالاتِ (170 تا 181)- هندسۀ‌تحلیلی (صفحۀ 34 تا 74)- فیزیک (دانلود) (دانلود)- هندسۀ تحلیلی (دانلود)- هندسۀ تحلیلی (دانلود) + (دانلود) 

پایۀ چهارم| سرفصل امتحانات پایان‌ترمِ اول 97-1396

روزتاریخدرسسرفصل شنبه 2 دی‌ماههندسۀ‌تحلیلیفصلِ 1، 2 و 3 تا پایان سهمیریاضیاحتمال – توابع معادلاتيک­شنبه3 دی‌­ماه--------دوشنبه4 دی‌­ماهشیمیسینتیک – تعادلسه­شنبه5 دی‌­ماه--------چهارشنبه6 دی‌­ماهزبان‌و‌ادبیاتِ‌فارسیدرس 1 تا 14پنج‌شنبه7 دی‌­ماه--------جمعه8 دی‌­ماه--------شنبه9 دی‌­ماهدیفرانسیلفصلِ صفر، 1 و 2 تا ابتدای تابع مشتقزیست‌شناسیفصل 1 تا 5يک­شنبه10 دی‌­ماه--------دوشنبه11 دی‌­ماهگُسَـستهگراف – نظریه اعداد تا ابتدای همنهشتیزمین‌شناسینمونه سوالات 4 فصل اول -سه­شنبه12 دی‌­ماه--------چهارشنبه13 دی‌­ماهدین‌وزندگیدرس 1 تا 5پنج‌شنبه14 دی‌­ماه--------جمعه15 دی‌­ماه--------شنبه16 دی‌­ماهفیزیکپیش: سینماتیک – دینامیک – نوسان – موج تا آخر تابع موجيک­شنبه17 دی‌­ماه--------دوشنبه18 دی‌­ماهزبانِ‌انگلیسیدر س 1 تا 4