آموزش | امتحانات

پایه دهم| آزمون هفتگی

آزمون ریاضی:  از مبحث مثلثات

با توجه به درخواست دانش آموزان، زمان برگزاری آزمون  به روز چهارشنبه 25  اسفندِ 1395 تغییر کرد.

پ.ن: تمامی دانش آموزان می بایست در آزمون حضور داشته باشند.