آموزش | امتحانات

پایۀ‌ یازدهم| سرفصل آزمون جامعِ 1 - (25 مردادِ 1396)

دفترچه | دروسدرسسرفصل عمومیزبان‌ و ادبیاتِ‌فارسیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمعربیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمدینیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمزبانِ‌انگلیسیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم ریاضی   ریاضیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم (به غیر از مبحثِ مجوعه‌ها)هندسهکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمفیزیککُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمشیمیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمتجربیریاضیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمزیست­‌شناسیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمفیزیککُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهمشیمیکُلِ کتابِ درسیِ سالِ دهم 

پایۀ دهم|سرفصل امتحانات پایان‌ترم دوم 96-95 + کلید

 روزتاریخدرسسرفصلچهارشنبه27 اُردیـ بهشتآمادگی دفاعیاز جزوهسه‌شنبه02 خردادفیزیکریاضی‌ها: فصل‌های فشار، گرما و ترموتجربی‌ها: فصل‌های کار و انرژی، فشار و گرما چهارشنبه03 خرداددین‌و‌زندگیدرس 1 تا 7، 5 نمره - درس 8 و 9، 3 نمره - درس 10 تا 12، 5 نمره - درس 13 و 14، 3 نمرهپنج‌شنبه04 خرداد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمعه05 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شنبه06 خردادریاضیمياحث امتحان، شامل تمامى مطالب تدريس شده در ترم اول و دوم (به جز نظريه اعداد و نظريه مجموعه ها) مى باشد.یک‌شنبه07 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دوشنبه08 خردادعربیکُل ِ کتابسه‌شنبه09 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------چهارشنبه10 خردادکامپیوترسطح A: تمامی سرفصل‌های کتاب گام اول برنامه نویسی ++C  - سطح B: سرفصل سطح A + مباحث stack، queue و vectorآز ِ زیستامتحان از مباحث ترم دوم یعنی اسپکتروفتومتری، کرماتوگرافی، استخراج رنگیزه و رنگ آمیزی گیاهی می باشد.برای کروماتوگرافی، استخراج و اسپکت جزوه ی زیر را در نظر داشته باشید. آزمایش ۱ و ۵ فقط خوانده شود. بقیه صفحات اضافی است. گیاهی هم در حدی که تدریس شد. جزوهپنج‌شنبه11 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمعه12 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شنبه13 خردادهندسه7 سؤال، هندسه بُرداری، فضایی - یک‌سؤال، ویژگی‌های مثلث(غیر ترسیم). جلو نوشت: تمرکز اصلی روی مباحث ترم دوم بخصوص فضایی.زیست‌شناسیکُل ِ کتاب + جزوۀ ترم ِدومیک‌شنبه14 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دوشنبه15 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سه‌شنبه16 خردادشیمیاز ابتدای اعداد کوانتومی و آرایش الکترونی تا آخر کتابچهارشنبه17 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پنج‌شنبه18 خردادادبیاتِ‌فارسیکُل ِ کتاب (شعر حفظی از درس طوطی و بقال)جمعه19 خرداد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شنبه20 خردادآمار ترکیبیات، احتمال جزوه کلاسی، آمار(فقط اندازۀ اسلاید و کتاب درسی)یک‌شنبه21 خردادزبان‌خارجیزبانِ‌انگلیسی: کُل ِ کتاب آموزش و پرورش - فرانسه: کتاب Lo nouveau taxi تا آخر صفحه 64، کتاب Grammaire تا آخر صفحه 119- آلمانی:دوشنبه22 خردادزبانِ‌فارسیکُل ِ کتاب (دستور 7 نمره، نگارش 5، بازشناسی آموزه‌های درس 1/5، مَثَل نویسی 1/5، حکایت‌نگاری 1/5، شعرگردانی 1/5، املا 1، هنجار نوشتار 1)سه‌شنبه23 خردادجغرافیاجغرافیا 

پایه سوم| سرفصل امتحانات میان‌ترم دوم 96-95

ز تاریخدرسسرفصلسه‌شنبه15 فرودین ماهِ 96زمین‌شناسی «کلید»درس ِ هفتم.شنبه19 فرودین ماهِ 96فیزیک «کلید ریاضی‌» - «کلید تجربی»سوم ِریاضی: فصل‌های 1 تا 3 و فصل 4 تا انتهای نیروی وارد بر بار در میدان مغناطیسی - سوم ِتجربی: فصل‌های 1 تا 3یک‌شنبه20 فرودین ماهِ 96زبان ِفارسی «کلید»همۀ درس‌ها به جزء 20، 22، 23 و 24دوشنبه21 فرودین ماهِ 96عربی «کلید»درس‌های 1 تا 6سه‌شنبه22 فرودین ماهِ 96ولادت امام علی علیه‌السلام و روز ِپدرچهارشنبه23 فرودین ماهِ 96هندسه «کلید»از ابتدای کتاب تا صفحۀ 155زیست‌شناسی «کلید»گیاهی: فصول 5 تا 9 با تأكيد بيشتر بر 9. - جانوری: فصل 1، 2، 3(10 نمره)، 4 و 11 تا آخر صفحه 236 (10 نمره)پنج‌شنبه24 فرودین ماهِ 96--------------جمعه25 فرودین ماهِ 96--------------شنبه26 فرودین ماهِ 96حسابان - ریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاسیک‌شنبه27 فرودین ماهِ 96زبان‌خارجه «کلید انگلیسی»انگلیسی: کُل ِ کتاب - فرانسه: از کتاب grammaire progressiveاز اول کتاب تا پایان درس سی‌ونهدوشنبه28 فرودین ماهِ 96دین و زندگی «کلید»تا پایان درس 13سه‌شنبه29 فرودین ماهِ 96ادبیات‌ ِفارسی «کلید»از ابتدای کتاب تا تا سر فصل ادبیات عرفانیچهارشنبه30 فرودین ماهِ 96شیمی «کلید»از صفحه ۵۳ کتاب( حالت استاندارد) تاصفحه۹۲( انتهای غلظت مولال)شنبه02 اُردیهشت ماهِ 96جبرو احتمالکُل کتاب 

پایۀ دهم| سرفصل امتحانات میان‌ترم دوم 96-95

روزروزتاریخدرسسرفصلشنبه19 فرودین ماهِ 96فیزیک فصل‌های خواص مواد و گرما(تجربی‌ها گرما تا جایی که تدریس شده)یک‌شنبه20 فرودین ماهِ 96زبان ِفارسیمباحث جمله مرکب، گروه اسمی، نقش ضمیر پیوسته و ساختمان واژه و البته نگارش هم هست.دوشنبه21 فرودین ماهِ 96عربیدرس ِ ۴، ۵ و ۶سه‌شنبه22 فرودین ماهِ 96ولادت امام علی علیه‌السلام و روز ِ پدرچهارشنبه23 فرودین ماهِ 96هندسههندسه فضائی، ضرب داخلی و تشابهزیست‌شناسی- از ابتدای فصل یک تا ابتدای سامانه بافت آوندی، ص 109.- پ.ن: تکلیف عید: 5 نمره - فصل یک، دو و سه: 5 نمره و فصل 4، 5 و 6: ده نمره.پنج‌شنبه24 فرودین ماهِ 96--------------جمعه25 فرودین ماهِ 96--------------شنبه26 فرودین ماهِ 96ریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاسیک‌شنبه27 فرودین ماهِ 96زبان‌خارجهفرانسه: از کتاب grammaire progressive از اول کتاب تا پایان درس سی‌ونه - آلمانی: فصول 8 تا 12 کتابدوشنبه28 فرودین ماهِ 96شیمیاز صفحه 56 تا 117 کتاب درسیسه‌شنبه29 فرودین ماهِ 96ادبیات‌ ِفارسیدرس 10 تا 16چهارشنبه30 فرودین ماهِ 96کامپیوترسطح A: تا انتهای فصل 10 صفحه 84 - سطح B: تا انتهای فصل 11 صفحه 196 

پایه دهم| آزمون هفتگی

آزمون ریاضی:  از مبحث مثلثاتبا توجه به درخواست دانش آموزان، زمان برگزاری آزمون  به روز چهارشنبه 25  اسفندِ 1395 تغییر کرد.پ.ن: تمامی دانش آموزان می بایست در آزمون حضور داشته باشند.