آموزش | امتحانات

پایه سوم| سرفصل آزمون‌ هفتگی

 سوم ِتجربی| آزمون هفتگی شماره 14- سه‌شنبه 19 اُردیـ بهشتِ 1396 جمع‌بندی نهایی 2 سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره 14- شنبه 16 اُردیـ بهشتِ 1396 جمع‌بندی نهایی 2سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره 13- شنبه 09 اُردیـ بهشتِ 1396 جمع‌بندی نهایی 1 سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره 13- شنبه 09 اُردیـ بهشتِ 1396 جمع‌بندی نهایی 1سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره 13- سه شنبه 17اسفندِ 1395زیست گیاهیفصل  ٧و٨  سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره 12 - شنبه 14 اسفندِ 1395فیزیکاز ابتدای فصل 3 تا آخر مقاومت معادل سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره 12 - 3شنبه 10 اسفندِ 1395فیزیک فصل دوم، کامل البته. ( پاسخ ِ تشریحی) سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره 11- شنبه 07 اسفند ماهِ 1395هندسهاز رابطه طولی دایره تا صفحه 126ادبیاتِ فارسیاز ابتدای کتاب  تا صفحه 107 سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره11 - 3شنبه 26 بهمن ماهِ 1395زیست جانوریفصل دومزمین شناسی  سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره10 - شنبه 23 بهمن ماهِ 1395شیمیبخش دوم تا پایان قانون هس سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره10 - 3شنبه 19 بهمن ماهِ 1395شیمیاز ابتدا تا پایان صفحه 57زیست جانوریفصل اول کتاب زیست شناسی سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره9 - شنبه 16 بهمن ماهِ 1395فیزیکتوزیع بار، چگالی سطحی، خازنعربیدرس 4 - اینجا سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره9 - شنبه 05 بهمن ماهِ 1395دین و زندگیدرس 1 تا 7ادبیات فارسیاز اول تا صفحه‌ی ۹۵ کتاب. سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره8 - شنبه 02 بهمن ماهِ 1395دین و زندگیدرس 1 تا 7 ادبیات فارسیتمامی مباحث مطرح شده در کلاس سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره7 - شنبه 20 آذرماهِ 1395جبر و احتمالاز ابتدا کتاب تا پایان جبر مجموعه ها  سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره7 - 3شنبه 16آذرماهِ 1395فیزیکبخش خازنسوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره6 - شنبه 13 آذرماهِ 1395عربیعربی ۲ قواعد کامل، عربی ۳ درس ۱و ۲ کامل ۳ فقط ترجمه (آقای منصوری)عربی ۲ قواعد کامل، عربی ۳ درس ۱و ۲ کامل(آقای نورهانی) سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره6 - 3شنبه 09آذرماهِ 1395دین و زندگیدرس 5 و 6سوم ریاضی| آزمون هفتگی(میان ترم1) شماره5 - شنبه 06 آذرماهِ 1395ادبیاتِ فارسیدرس 1 و 2 سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره5 - سه‌شنبه 02 آذرماهِ 1395زمین شناسیاز صفحه 12 تا انتهای صفحه 31 سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره4 - سه‌شنبه 11 آبان ماهِ 1395شیمیتا پایانِ صفحه 10 سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره4 - شنبه 08 آبان ماهِ 1395فیزیکتا آخر چرخه سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره3 - سه‌شنبه 04 آبان ماهِ 1395فیزیکاز انرژی پتانسیل و پتانسیل سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره3 - شنبه 01 آبان ماهِ 1395شیمیاز ابتدا تا آخر تجزیه سوم تجربی| آزمون هفتگی شماره2 - سه‌شنبه 27 مهر ماهِ 1395آمارتمامی مباحث مطرح شده در کلاس + تابستانزیست ِ گیاهیفصل 5 کامل==================================================================================================         سوم ریاضی| آزمون هفتگی شماره2 - شنبه 17 مهر ماهِ 1395 جبر و احتمالاز ابتدا تا انتهای استقراءهندسهاز ابتدا کتاب تا ابتدای قضیه‌ی نیمساز مثلث                          آزمون هفتگی شماره1 رشتهزمان برگزاریدرسسرفصلریاضیشنبه 10 مهر ماه ِ 1395حسابانتمامی مباحث مطرح شده در کلاستجربیسه‌شنبه 06 مهر ماه ِ 1395ریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاس آزمون جامع تابستان| پنج‌شنبه 08 مهر ماه ِ 1395 - ساعت 08:00رشتهدرسسرفصلریاضیدین و زندگیدرس 1و2عربیقواعد 1 و 2فیزیکتا آخر فرایند هم حجمتجربیدین و زندگیدرس 1و2عربیقواعد 1 و 2فیزیکتا آخر میدانزیست‌جانوریفصل1 بخش1 

پایۀ دهم| «پاسخنامه» آزمون ِجامع

  دهم ِ ریاضی| پاسخنامۀ تستی + یکم تشریحی - آزمون جامع 06 اسفند ِ 1395دهم ِ تجربی| پاسخنامۀ تستی - آزمون جامع 06 اسفند ِ 1395دفترچه | دروسدرسسرفصلعمومیزبان فارسیتمامی مباحث دستورادبیات فارسیدرس 1 تا 12عربیدرس 1 تا 5دین و زندگیدرس 6، 7 و 8زبان انگلیسیدرس 1 تا 3  اختصاصی ریاضیریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاسهندسه3 فصل اول کتاب درسیآمار و ترکیبیاتکل مباحث ترکیبیات ترم اولفیزیکاز ابتدای فصل ویژگیهای مواد تا آخر فصلشیمیاز صفحه ۲۸ تا پایان بخش ۲اختصاصی تجربیریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاسزیست شناسیتا پایان صفحه ۹۱(پایان گفتار ۱، فصل ۵)فیزیکاز ابتدای فصل ویژگیهای مواد تا ابتدای نیروی ارشمیدوسشیمیاز صفحه ۲۸ تا پایان بخش ۲ 

پایه سوم| آزمون جامع 3

 سوم ِ ریاضی| آزمون جامع3 29 بهمن ِ 1395سوم ِ تجربی| آزمون جامع3 29 بهمن ِ 1395دفترچه |دروسدرسسرفصلعمومیزبان‌ِفارسیدرس 1 تا 14ادبیات‌ِفارسیاز صفحه 63  تا صفحه 107عربیدرس 4 + قواعد 5دینیدرس 9، 10 و 11 زبانِ‌انگلیسیدرس 1 تا 4اختصاصی ریاضیحسابانتمامی مباحث مطرح شده در کلاسهندسهاز رابطه طولی دایره تا صفحه 121جبر و احتمالاز صفحه 56 تا 95فیزیکفصل 2شیمیاز ابتدای ترمودینامیک تا وسط صفحه ۶۴ کتاب درسی(ابتدای آنتروپی)اختصاصی تجربیزمین­‌شناسیاز اول تا انتهایی صفحه 68ریاضیریاضی3: تمامی مباحث مطرح شده در کلاسآمار: کتاب آمار (فصل یک تا هفت)کتاب ریاضی (فصل اول)زیست­‌شناسیزیستِ گیاهی: فصل8 - زیست جانوری:  فصل 3 فیزیکفصل 2 تا ابتدای مدار چند حلقهشیمیاز ابتدای ترمودینامیک تا وسط صفحه ۶۴ کتاب درسی(ابتدای آنتروپی) 

پایه سوم| آزمون جامع - شمارة3

 آزمون روزِ جمعه 8 بهمن ماهِ 1395 رأس ساعت 8:00 برگزار میگردد و دانش آموزان 30 دقیقه قبل از آزمون می بایست در مدرسه حاضر باشند.دانش آموزان می بایست برای ثبت نام  تا روز شنبه 2/10/95 به جناب آقای سوییزی مراجعه نمایند. مبلغ پانزده هزار تومان میباشددانش آموزانی که از قبل در آزمون های قلم چی ثبت نام کرده اند شمارنده ی خود را به مشاورین تحویل دهند.دفترچهنام درسسرفصلعمومیادبیات  فارسیصفحة 1 تا 91زبان فارسیصفحة 9 تا 75عربیصفحة 1 تا 42دین و زندگیصفحة 5 تا 93زبان انگلیسیصفحة 1 تا 52دفترچه ریاضیحسابانصفحة 1 تا 102هندسهصفحة 1 تا 74جبر و احتمالصفحة 1 تا 56فیزیکصفحة 1 تا 81شیمیصفحة 1 تا 59تجربیزمین شناسیصفحة 1 تا 68آمار و مدلسازیصفحة 3 تا 111ریاضیصفحة 1 تا 66زیست شناسیصفحة 5 تا 138فیزیکصفحة 1 تا 78شیمیصفحة 1 تا 59 

برنامه رفع اشکال

 پایه دهمدرسروز | تاریخزماننام دبیرهندسهپنجشنبه 2 دی ماه 139511 تا 14جناب آقای حسینی فردریاضیپنجشنبه 9 دی ماه 13959 تا 12جناب آقای شریف مقدم ( کلوپ + رفع اشکال) و جناب آقای جذبی (رفع اشکال)فیزیکپنجشنبه 16 دی ماه 13959 تا 12جناب آقای نجاتی پایه سومدرسروز | تاریخزماننام دبیرهندسهپنجشنبه 2 دی ماه 13959 تا 11جناب آقای حسینی فردحسابان و ریاضیپنجشنبه 9 دی ماه 13959 تا 12جناب آقای عباسپورفیزیکپنجشنبه 16 دی ماه 13959 تا 12جناب آقای جوشقانی 

پایه دهم| سرفصل امتحانات پایان ترم اول 96-95

 روزتاریخدرسسرفصلچهارشنبه1 دی ماهآمادی دفاعینمونه سوالشنبه4 دی ماههندسهویژگی های مثلث - بردارزیست شناسیجزوه ی بیوشیمی تابستان + فصل 1، 2 و 3 کتاب درسی(تا پایان ص 62)یکشنبه5 دی ماهدین و زندگیتا پایانِ درس 5دوشنبه6 دی ماهزبان فارسیتا آخر درس چهار + مباحث دستوریسه شنبه7 دی ماه-------------------------------------------------------------------------چهارشنبه8 دی ماهکامپیوترسطح A: تا انتهای فصل 9 صفحه 164 - سطح B: تا انتهای فصل 10 صفحه 184آزِ زیستمیکروسکوپ، سلول، محلول سازی، میکروب، رنگ و کشت، نئوبار، اسمیر و گروه خونیپنج شنبه9 دی ماه-------------------------------------------------------------------------جمعه10 دی ماه-------------------------------------------------------------------------شنبه11 دی ماهریاضیتمام مباحث مطرح شده در کلاسیکشنبه12 دی ماهجغرافیایادگیری و پاسخ گویی فقط در حد کتاب درسی.درس4:ناهمواریهای ایران ص 32-21 با حذف پیدایش ناهمواری ایران ص22 و فعالیتها، درس5:آب و هوای ایران فقط 1- علت بوجود آمدن بیابان ها ص43-41 و 2- مشکلات محیط زیست ناشی از تغییر وضعیت آب و هوایی ایران ص 46-45 با حذف فعالیتها .  یادگیری کلیه مطالب البرز مرکزی(مشترک بین کتاب استان و عمومی)، یادگیری مطالب سابقه شهرستانهای استان تهران ص 55-54 و درس 5 به طور کامل: مشکلات و مسائل محیطی استان تهران + سوال امتیازی در مورد موضوعات و محتوای تحقیقاتی در کلاس مانند زندگینامه ابوریحان بیرونی و جغرافیدانهای معاصر ایران دکتر محمد حسن گنجی و دکتر پرویز کردوانی، درس6: اهمیتهای دریای خزر، اهمیت خلیج فارس، آلودگی دریاها، دریاچه ارومیه به طور کامل (صفحه 56 تا 58).  دوشنبه13 دی ماهعربیاز ابتدا تا پایان درس 4سه شنبه14 دی ماه-------------------------------------------------------------------------چهارشنبه15 دی ماهشیمیاز ابتدا تا پایان صفحه 62 کتاب درسی(نام گذاری ترکیب های فلزهای واسطه)پنج شنبه16 دی ماه-------------------------------------------------------------------------جمعه17 دی ماه-------------------------------------------------------------------------شنبه18 دی ماهفیزیکریاضی: از ابتدا تا پایان خواص مایعات + مباحث تابستان - تجربی: از ابتدا تا پایان کار و انرژی + مباحث تابستان یکشنبه19 دی ماهزبان خارجهانگلیسی: تا پایان درس2 - آلمانی: تا آخر فصل 7 کتال و کتاب کار - فرانسه: nouveau taxi تا آخر دیالوگ درس 11 و Grammaire prognessive تا آخر صفحه 39دوشنبه20 دی ماهادبیات فارسیتا پایان در 9سه شنبه21 دی ماهآمارسر فصلهای تدریس شده در کلاس تا انتهای بحث دوگانه شمارینکته: از مبحث دوگانه شماری، سوالی در امتحان طرح نخواهد شد.البته بحث بسط دوجمله ای از این قاعده مستثناست و ممکن است از آن در امتحان سوال بیاید، مثل باقی سرفصلهای تدریس شده در کلاس 

پایه سوم| سرفصل امتحانات پایان ترم اول 96-95

 روزتاریخدرسسرفصلسه شنبه30 آذر ماهزمین شناسیاز ابتدای کتاب تا ابتدای چرخه سنگ ( صفحه 45)شنبه4 دی ماههندسهتا صفحه 74زیست شناسیزیست گیاهی:  - زیست جانوری: از صفحه ی 5 تا آخر صفحه ی 71هندسه|زیست (رده ب)هندسه: مباحث مطرح شده در کلاس | زیست: از صفحه ی 5 تا آخر صفحه ی 121یکشنبه5 دی ماهدین و زندگیدرس 1 تا 8دوشنبه6 دی ماهزبان فارسیتا آخر درس 10 - دانش آموزان رده ب: تا درس 15سه شنبه7 دی ماه-------------------------------------------------------------------------چهارشنبه8 دی ماهجبر و احتمال|آمار و احتمالجبر و احتمال: فصل اول و دوم -  آمار و احتمال:  کتاب ریاضی 3 فصل اول -  کتاب آمار تا آخر فصل 6 - رده ب: تمام مباحث مطرح شده در کلاسپنج شنبه9 دی ماه-------------------------------------------------------------------------جمعه10 دی ماه-------------------------------------------------------------------------شنبه11 دی ماهحسابان| ریاضیتمام مباحث مطرح شده در کلاسیکشنبه12 دی ماهتاریخاز ابتدای کتاب تا  صفحه 37  (16 صفحه اول از سوالات متن و ادامه از پرسش های نمونه پایان فصل)دوشنبه13 دی ماهادبیات فارسیادبیات تا پایان صفحه 83 - رده ب: تا پایان صفحه 112سه شنبه14 دی ماه-------------------------------------------------------------------------چهارشنبه15 دی ماهشیمیاز ابتدا تا وسط صفحه 46 کتاب درسی(پایان خواص سامانه)پنج شنبه16 دی ماه-------------------------------------------------------------------------جمعه17 دی ماه-------------------------------------------------------------------------شنبه18 دی ماهفیزیکسوم ریاضی: فصل1 و فصل 2 تا آخر پتانسیل - سوم تجربی: فصل1 و فصل2 تا ابتدای مدار تک حلقه ای نکته: کتاب درسی آموزش و پرورش حتماً مطالعه شود.یکشنبه19 دی ماهزبان خارجهانگلیسی: تا پایان درس3 - آلمانی: تا آخر فصل 7 کتال و کتاب کار - فرانسه: nouveau taxi تا آخر دیالوگ درس 11 و Grammaire prognessive تا آخر صفحهدوشنبه20 دی ماه-----------------------------------------------------------------------سه شنبه28 دی ماهعربیسرفصل آزمون دروس۱ و۲ و۳ بطور کامل ودرس ۴ فقط ترجمه. دانش آموزان رده ب: درس1 تا پایان درس 3 - (ترجمه و قواعد) 

پایه سوم| آزمون جامع- شمارة2

 پایه سوم| آزمون جامع شماره2 –26 آذر ماهِ 1395سوم ریاضی (کلید)   (پاسخنامه)سوم تجربی (کلید)   ( پاسخ تشریحی) دفترچه |دروسدرستعداد تستسرفصلزمانعمومیزبان‌ِفارسی10تا پایانِ درس 8 ادبیات‌ِفارسی10فصل اول و دوم عربی20درس1، 2 و 320دینی25از صفحه 58 تا 9320زبانِ‌انگلیسی20تا پایان درس 2 اختصاصی ریاضیحسابان15تمامی مباحث مطرح شده در کلاس هندسه10فصل1 کاملجبر و احتمال10 تا ابتدای ضرب دکارتیفیزیک20از ابتدای کتاب تا پایان میدان شیمی15تمام بخش 1 اختصاصی تجربیزمین­‌شناسی10از صفحه 12 تا 45 ریاضی15ریاضی= تمامی مباحث مطرح شده در کلاسآمار= احتمال: فصل اول کتاب ریاضی _کتاب آمار از ابتدا تا پایان فصل 6  زیست­‌شناسی30‌جانوری:فصل های 1 و  2 تا پایان صفحه 45  - گیاهی: فصل 5 تا 8 تا جایی که تدریس میشه.  فیزیک20کل خازن شیمی15تمام بخش 120 

پایه سوم| سرفصل امتحانات میان‌ترم اول 96-95

روزتاریخدرسسرفصلشنبه15 آبانفیزیککلید ِ ریاضی‌ها: تا آخر ترمودینامیک - کلید ِ تجربی‌ها: تا ابتدای خازنیک‌شنبه16 آباندین و زندگیتا انتهای صفحه 63دوشنبه17 آبانجبر و احتمالانتهای فصل اولزیستزیست‌گیاهی: فصل5 و 6   - زیست‌جانوری: تا آخر بخش1 فصل2سه‌شنبه18 آبانزبانِ‌فارسیتا پایان درس3چهارشنبه19 آبانعربیعربی2: کلاس‌های آقای منصوری درس1 تا 5 و کلاس‌های آقای نورهانی 6 تا 10  - عربی3: تمامی کلاس‌ها درس1 و 2پنج‌شنبه20 آبان--------جمعه21 آبان---------شنبه22 آبانحسابان - ریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاسیک‌شنبه23 آبانزبان(انگلیسی، فرانسه و آلمانی)انگلیسی: درس1 - آلمانی: تا پایان فصل 4 کتاب و کتاب کار - فرانسه:تا آخر صفحه 27دوشنبه24 آبانهندسهفصل اول تا ابتدای مکان هندسیآمار و احتمالآمار: فصل اول کتاب ریاضی + پنج فصل اول کتاب آمارسه‌شنبه25 آبانریاضی: -----------------------------------------تجربی: ادبیاتِ‌فارسی (زنگِ آزمون هفتگی)درس 1 و 2چهارشنبه26 آبانشیمیتا پایان صفحه 16پنج‌شنبه27 آبان--------جمعه28 آبان--------شنبه29 آبانشیمیتا پایان صفحه 16 

پایه دهم| سرفصل امتحانات میان‌ترم اول 96-95 + کلید

 روزتاریخدرسسرفصلشنبه15 آبانفیزیکریاضی‌ها: از اول دینامیک تا پایانِ تعریف کار - تجربی‌ها: از اول دینامیک تا پایانِ دینامیکیک‌شنبه16 آبانادبیاتِ‌فارسیاز ابتدا تا پایان صفحه 34دوشنبه17 آبانهندسهویژگیهای مثلثزیستجزوه ی کلاسی تابستان و سال تحصیلی + کتاب درسیاز ابتدای فصل یک تا انتهای گفتار ۳، فصل دوم( انتهای ص ۴۳)سه‌شنبه18 آبانزبانِ‌فارسیتا پایان درس2 + مطالب دستور تدریس شدهچهارشنبه19 آبانکامپیوترسطح A: تا آخر فصل هفت صفحه ۱۳۸ کتاب برنامه نویسی ++Cسطح B: تا آخر فصل هشت صفحه ۱۵۲ کتاب برنامه نویسی ++Cپنج‌شنبه20 آبان----------جمعه21 آبان----------شنبه22 آبانریاضیتمامی مباحث مطرح شده در کلاسیک‌شنبه23 آبانعربیتا پایان درس2دوشنبه24 آبانزبان(انگلیسی، فرانسه و آلمانی)انگلیسی: درس1 - آلمانی: تا پایان فصل 4 کتاب و کتاب کار - فرانسه: تا آخر صفحه 27سه‌شنبه25 آبان----------شنبه29 آبانشیمیتا پایان صفحه 31