آموزش | امتحانات

پایه سوم| «پاسخنامه» آزمون جامع-شمارة2

        پایه سوم رشته ریاضی| پاسـخـنـامه آزمون جامع شماره‌ی2  پایه سوم رشته تجربی| پاسـخـنـامه آزمون جامع شماره‌ی2 آزمون جامع 2 | پنج‌شنبه 26 آذر ماهِ 1394دفترچه |دروسدرستعداد تستسرفصلزمانعمومیادبیات فارسی15فصل سوم کامل20زبان فارسی10درسِ 1 تا 9عربی203 درس اول20دینی25از صفحه 58 تا 8820زبانِ انگلیسی203 درس اول20اختصاصی ریاضیحسابان15تمامی مباحث مطرح شده در کلاس80هندسه8فصل اول و فصل دوم تا انتهای زاویه ظلیجبر و احتمال7تا انتهای جبر مجموعه‌هافیزیک20از ابتدای فصل 2 تا پایانِ میدان الکتریکی35شیمی15از ابتدای مبحث فرمول‌نویسی و نام‌گذاری تا پایان مبحث واکنش‌دهنده محدودکننده( پایان صفحه 31 کتاب درسی)20اختصاصی تجربیزمین­‌شناسی10از ابتدای مبحث ابر و مه تا انتهای آبهای جاری10ریاضی15ریاضی: تمامی مباحث مطرح شده در کلاس         جبر و احتمال:فصل140زیست­‌شناسی30زیستِ‌گیاهی: فصل5، 6 و 7زیستِ‌جانوری فصل1و2 و فصل3 تا آخر چشم30فیزیک20تا ابتدای بهم بستن خازن35شیمی15از ابتدای مبحث فرمول‌نویسی و نام‌گذاری تا پایان مبحث واکنش‌دهنده محدودکننده( پایان صفحه 31 کتاب درسی)20 

پایه سوم - سرفصل امتحانات میان ترم اول

 روزتاریخدرسسرفصلدوشنبه18 آباندینیتا پایان درس4سه‌شنبه19 آبانهندسه «ریاضی»فصل1 « تا انتهای مکان هندسی »زیست «تجربی»زیستِ گیاهی«فصل5و6» | زیست جانوری «فصل اول: ایمن شناسی کامل و فصل دوم تا انتهای پتانسیل عمل(سرِ ارتباطات نرونی »چهارشنبه20 آبانزبانِ انگلیسیدرس1و2پنج‌شنبه21 آبانجبر و احتمال «ریاضی»فصل1زمین‌شناسی «تجربی»تا آخر صفحه 28جمعه22 آبان---------------شنبه23 آبانحسابان | ریاضی «ریاضی و تجربی»تا انتهای مباحث تدریس شده در کلاسیک‌شنبه24 آبانزبانِ فارسیتا پایان درس5دوشنبه25 آبانادبیاتِ فارسی3 درس اولسه‌شنبه26 آبانفیزیکسوم ریاضی (تا آخر ترمودینامیک)  - سوم تجربی ( تا آخر میدان الکتریکی)چهارشنبه27 آبانعربیتا پایان درس2 + قواعد عربی2پنج‌شنبه28 آبانشیمیفرمول‌نویسی و نام گذاری + شیمی3 از ابتدا تا پایانِ صفحه‌ی 16 کتاب درسیتوضیحات: امتحانات رأس ساعت 7:45 صبح شروع می‌شود و دانش‌آموزان 15دقیقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند.استفاده از ماشین‌حساب ساده در امتحانات مجاز می‌باشد و همراه داشتن جزوه، کتاب، و هر گونه وسایل ارتباطی در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب می‌شود.کلاس­های درسی به صورت قبل پس از برگزاری هر امتحان تشکیل می­گردد.در روزهای پنج­شنبه همانند سایر روزها سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان برقرار است.

پایه دوم - سرفصل امتحانات میان ترم اول

روزتاریخدرسسرفصلدوشنبه18 آبانزبانِ فارسیتا پایان درس 5سه‌شنبه19 آبانهندسههندسه‌ی برداری تا انتهای مرکز ثقلزیستفصل اول کامل | فصل دوم تا انتهای غِشای سلولیچهارشنبه20 آبانادبیاتِ فارسیتا پایان درس3پنج‌شنبه21 آبان--- جمعه22 آبان شنبه23 آبانریاضیتا انتهای مباحث تدریس شده در کلاسیک‌شنبه24 آبانشیمیبخش1 از ابتدای طیف‌های اتمی تا پایان. بخش2 از ابتدا تا پایان روند تناوبی انرژی یونشدوشنبه25 آبانزبانِ انگلیسیدرس1و2سه‌شنبه26 آبانفیزیکتا پایان سینماتیکچهارشنبه27 آبانعربیتا پایان درس2پنج‌شنبه28 آبانآمارکتاب آنالیز ترکیبی: از ابتدا تا آخر قسمت 2-2 | کتاب آمار: 3 فصل اوّلتوضیحات: امتحانات رأس ساعت 7:45 صبح شروع می‌شود و دانش‌آموزان 15دقیقه قبل از آزمون در مدرسه حاضر باشند. استفاده از ماشین‌حساب ساده در امتحانات مجاز می‌باشد و همراه داشتن جزوه، کتاب، و هر گونه وسایل ارتباطی در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب می‌شود.کلاس­های درسی به صورت قبل پس از برگزاری هر امتحان تشکیل می­گردد. در روزهای پنج­شنبه همانند سایر روزها سرویس رفت و آمد دانش‌آموزان برقرار است.

پایه دوم- سرفصل امتحانات جبرانی شهریور 94

روزتاریخدرسسرفصلشنبه7 شهریور ماهریاضیتمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلییک‌شنبه8 شهریور ماهادبیاتِ فارسی | زبانِ انگلیسیاز همه‌ی کتاب. توضیحات اینکه اعلام پایان کتاب در امتحان نیست و شعر حفظی فقط از نیمسال دوم | از ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورشدوشنبه9 شهریور ماههندسههندسه فضائیسه‌شنبه10 شهریور ماهشیمیبخش1 از ابتدای مدل کوانتومی تا انتها، بخش‌های 2، 3، 4 و 5 کاملچهارشنبه11 شهریور ماه------- پنج‌شنبه12 شهریور ماهآمارترکیبیات ( تمامی مباحث مطرح شده ترکیبیات در طول سال تحصیلی)جمعه13 شهریور ماه------- شنبه14 شهریور ماهفیزیک سینماتیک، دینامیک، کار و انرژی، فشار،گرما و گاز کاملیک‌شنبه15 شهریور ماه------- دوشنبه16 شهریور ماهعربیاز ابتدا تا پایانِ کتابسه‌شنبه17 شهریور ماهکامپیوترفصل 2، 3 و 4 

پایه اوّل- سرفصل امتحانات جبرانی شهریور 94

روزتاریخدرسسرفصلشنبه7 شهریور ماهریاضیتمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلییک‌شنبه8 شهریور ماهادبیاتِ فارسیکُل کتابدوشنبه9 شهریور ماهشیمیشیمی1: فصل 2و 4 کتاب و مباحث که در جزوه بوده. شیمی2: از نظریه کوانتومی تا آخر (تا جایی که درس داده شده در طول سال تحصیلی)سه‌شنبه10 شهریور ماهزبانِ انگلیسیاز ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورشچهارشنبه11 شهریور ماهکامپیوترشرط، حلقه‌ها، تابع، آرایه، رشته و مرتب‌سازیپنج‌شنبه12 شهریور ماهزبانِ فارسیکل کتابجمعه13 شهریور ماه------ شنبه14 شهریور ماهفیزیکنورشناسییک‌شنبه15 شهریور ماهعربیاز ابتدا تا پایانِ کتابدوشنبه16 شهریور ماههندسهقضایای سینوسها و کسینوسها، استیوارت، منلائوس و سوا و مبحث دایره‌هاسه‌شنبه17 شهریور ماهزیستکُل کتاب درسی، کُل جزوه کلاس، جزوه بیماری‌ها  

پایه اوّل و دوم- برنامه رفع اشکال

رفع اشکال زبان‌فارسی... تو خونه بشین درس بخون خودش رفع اشکالِ .روز پنجشنبه 21 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیران محترم آقایان عابدی، امیری و پرویزی (برگزار شد)رفع اشکال فیزیک روز جمعه 15 خرداد ماه از ساعت 9 الی 14  با حضور دبیران محترم آقایان میرعلی، حقیقت‌حسینی و پرهیزکاز (برگزار شد)پایه اوّل رفع اشکال ریاضی روز پنج‌شنبه 7 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیران محترم ریاضی (برگزار شد)پایه اوّل رفع اشکال عربی روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیرِ محترم عربی جناب آقای میرزاعلی (برگزار شد)پایه اوّل رفع اشکال هندسه روز پنج‌شنبه 31 اُردی‌بهشت از ساعت 8 الی 14 با حضور دبیران محترم هندسه (برگزار شد) ======================================================================پایه دوم‌ی‌هارفع اشکال زبانِ فارسی نداریم.رفع اشکال آمار با جناب آقای فلاحت قطعاً روز جمعه 22 خرداد از ساعت 8 تا 12 (برگزار شد) رفع اشکال عربی روز سه‌شنبه 19 خرداد ماه از ساعت 8 الی 11 با حضور دبیر محترم جنابِ آقای نورهانی (برگزار شد) پایه دوم رفع اشکال فیزیک روز جمعه 15 خرداد ماه از ساعت 9 الی 14  با حضور دبیران محترم آقایان دیارکجوری و حدادی(برگزار شد) ریاضی، رفع اشکال کامپیوتر روز دوشنبه 11 خرداد ماه، کلاس 204 الی 207 از ساعت 8 تا 10  و کلاس 208 الی 211 از ساعت 10:30 تا 12:30 با حضور دبیرِ  گرامی جناب آقای جوان (برگزار شد)رفع اشکال ریاضی روز پنج‌شنبه 7 خرداد ماه از ساعت 8 الی 12 با حضور دبیران محترم ریاضی  (برگزار شد) رفع اشکال هندسه روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه از ساعت 9 الی 12 با حضور دبیرِ محترم هندسه جناب آقای حسینی‌فرد   (برگزار شد) ************************************************************************************کلاس رفع اشکال، کلاسِ رفعِ اشکالِ، کلاسِ درس نیست!! پیشنهاد میشه  دانش‌آموزانی که علاقه دارن با هماهنگی با هم  از ساعت 8 صبح در مدرسه حضور پیدا کنند، برای آمادگی بیشتر به صورت فردی یا  گروهی به مطالعه درس مربوطه برای آزمون بپردازن. البته دبیران محترم هم در محل مدرسه حضور دارند  در زمان‌های اعلام شده و برای رفع اشکال فردی یا گروهی به دانش‌آموزان کمک خواهند کرد.************************************************************************************

پایه دوم- سرفصل امتحانات پایان‌ ترمِ دوم- سال تحصیلی94-1393

روزتاریخدرسسرفصلشنبه2 خرداد ماهشیمیبخش1 از ابتدای مدل کوانتومی تا انتها، بخش‌های 2، 3، 4 و 5 کاملیک‌شنبه3 خرداد ماهدین و زندگیدرس‌های 12، 13، 14، 15 و 16 - آیات درس‌های7، 8 و 9 ( نکته مهم اینکه آیه‌هایی که خودِ کتاب ترجمه کرده نمیاد)دوشنبه4 خرداد ماهزبانِ‌انگلیسیاز ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورشچهارشنبه6 خرداد ماههندسه / زیستِ‌گیاهیهندسه فضایی / تمام کتاب گیاهیشنبه9 خرداد ماهریاضیتمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلییک‌شنبه10 خرداد ماهآمادگی دفاعی(هماهنگ)نمونه سوالاتی که داده می‌شود.سه‌شنبه12 خرداد ماهکامپیوتر / آز و تکنیکِ زیستکُلِ کتاب (به جز فصل یک) / گیاهی - اسپکتروفوتومتری - نئوبارشنبه16 خرداد ماهفیزیککار و انرژی، فشار، گرما و گاز کامل « از مباحث ترم1 مستقیم سؤال مطرح نمی‌شود »دوشنبه18 خرداد ماهادبیاتِ فارسیاز همه‌ی کتاب. توضیحات اینکه اعلام پایان کتاب در امتحان نیست و شعر حفظی فقط از نیمسال دومچهارشنبه20 خرداد ماهعربیاز ابتدا تا پایانِ کتابشنبه23 خرداد ماهآمار / زیستِ‌جانوریکتاب آنالیز ترکیبی: فصل‌های 1 تا 5 + کتاب آمار: فصل‌های 1 تا  7 / از ابتدا تا پایان فصل7، کتاب و جزوهیک‌شنبه24 خرداد ماهجغرافیاجغرافیای عمومی(15 نمره) از صفحه 75 تا آخر کتاب - جغرافیای استان تهران (5 نمره) دو فصل اولسه‌شنبه26 خرداد ماهزبانِ‌فارسیکُلِ کتاب و مطالب تدریس شده در کلاس ( 11 درسِ منبع آزمونِ نیم‌ ترم، با توجه توضیحات گفته شده در کلاس) 

پایه اوّل- سرفصل امتحانات پایان‌ ترمِ دوم- سال تحصیلی94-1393

 روزتاریخدرسسرفصلشنبه2 خرداد ماههندسههمه‌ی مطالب تدریس شده در طول سال تحصیلیدوشنبه4 خرداد ماهادبیاتِ‌فارسیکُلِ کتابچهارشنبه6 خرداد ماهعربیاز ابتدا تا پایانِ کتابشنبه9 خرداد ماهریاضیتمامی مباحث مطرح شده در طول سال تحصیلییک‌شنبه10 خرداد ماهزبانِ‌انگلیسیاز ابتدا تا پایان کتاب آموزش و پرورشسه‌شنبه12 خرداد ماهزیست/ آز زیستکُل کتاب درسی، کُل جزوه کلاس و مباحث طرح شده در کلاس، جزوه بیماری‌ها و سایر جزوات تحویل داده شده و تحقیق‌ها با تکیه بر ترم دوم/ غلظت‌ها - فتوسنتزشنبه16 خرداد ماهفیزیکهمه‌ی مباحث ترم دوم: نورشناسی  « از مباحث ترم1 مستقیم سؤال مطرح نمی‌شود »یک‌شنبه17 خرداد ماهشیمی1تمام مطالب گفته شده در جزوه + مطالب فصل‌های 2 و 4 کتاب درسیدوشنبه18 خرداد ماهاجتماعیاز نمونه سوالات فصل 1، 2، 3، 4 و 5 که از اینجا دانلود شود.چهارشنبه20 خرداد ماهشیمی2مطالب جزوه از ابتدای مدل اتمی بور و طیف‌ها تا پایان انرژی یونششنبه23 خرداد ماهکامپیوترسطحA:  تا صفحه‌ی 173 کتاب - سطحB: کُل کتاب اولیک‌شنبه24 خرداد ماهدین و زندگی1. ترجمه آیات گفته شده توسط دبیر محترم 2. اندیشه و تحقیق 3. سوالات متنی گفته شده دبیر محترمسه‌شنبه26 خرداد ماهزبانِ‌فارسیکُلِ کتاب