آموزش | امتحانات

پایه سوم«رده‌ب» سرفصل آزمون‌های پایان ترم اول

 روزتاریخدرسسرفصلچهارشنبه10 دی ماهشیمی3بخش1 و بخش2 تا ابتدای آنتالپی‌های مهمشنبه13 دی ماهحسابان / ریاضی1) دامنه و برد تابع 2) معادلات درجه2 و چند جمله ای‌ها 3) حد توابع 4) مثلثات«به استثنای معادلات مثلثاتی»دوشنبه15 دی ماهعربیدرس 1 و 2 و 3چهارشنبه17 دی ماهزبان‌ِفارسیتا پایان درس 11شنبه20 دی ماههندسه / زیستاز ابتدا تا پایان تبدیلات انتقال و بازتاب«ابتدای دَوران» / تا صفحه‌ی45 تا ابتدای دستگاه عصبیِ محیطیدوشنبه22 دی ماهجبر و احتمالاز ابتدا تا پایان قوانین احتمال 

پایه دوم-سرفصل امتحانات پایان ترم اول- سال تحصیلی94-1393

روزتاریخدرسسرفصلچهارشنبه3 دی ماهآمادگی دفاعیجزوه از 5 درس اولشنبه6 دی ماهفیزیکحرکت شناسی یک بعدی، بُردار و دینامیکیکشنبه7 دی ماهدین و زندگیدرس1و2 کتاب و بُرهان های اثبات خدادوشنبه8 دی ماهادبیاتِ فارسیاز ابتدای کتاب تا پایانِ درسِ11چهارشنبه10 دی ماهشیمیاز ابتدای طیف نشری-خطی و مدل کوانتومی بخش1 تا پایان بخش3شنبه13 دی ماهریاضیسهمی، تعیین علامت و نامعادلات گویا،معادلات گویا و گنگ،نابرابری ها«مخصوص دوم‌های ریاضی»    تابع: تعریف تابع، دامنه و برد، ترکیب توابع، توابع یک به یک و پوشایکشنبه14 دی ماهزبان انگلیسیدرس 1 تا پایانِ درس 4دوشنبه15 دی ماهعربیاز ابتدا تا پایان درس4چهارشنبه17 دی ماههندسه/زیست جانوریبُردار/ از جزوه و کتاب فصل3و4 از ابتدا تا انتهای خودآزمایی 1-4 صفحه56شنبه20 دی ماهآمار/ زیستِ گیاهیاز ابتدا تا انتهای فصل3 قسمت1/ از ابتدا تا فصل2 پایان لیزوزومدوشنبه22 دی ماهکامپیوتر/آز و تکنیکِ زیستتا انتهای فصل3 کتاب برنامه نویسی وب صفحه109(مباحث css و jquery در امتحان نمیباشد.)/pH بافر و میکروبیسه شنبه23 دی ماهجغرافیااز ابتدا تا پایان درسِ جنگل صفحه62چهارشنبه24 دی ماهزبانِ فارسیاز ابتدا تا پایان درس14 

پایه اوّل-سرفصل امتحانات پایان ترم اول- سال تحصیلی94-1393

روزتاریخدرسسرفصلشنبه6 دی ماهفیزیکتمامی مباحث مطرح شده در کلاسیکشنبه7 دی ماهدین و زندگی1) اندیشه و تحقیق کتاب  2) سؤالات متنیِ گفته شده در کلاس 3) ترجمه آیاتِ گفته شده در کلاسدوشنبه8 دی ماهشیمی2از ابتدای  تاریخچه اتم تا ابتدای مبحث طیف نشری  ( آتش بازی و کشف ساختار اتم صفحه  15 کتاب سال دوم) نکته: دانش آموزان لازم است مطالب کتاب درسی،  کلبه مطالب ارایه شده در کلاس یه شکل جزوه ، فایل های پاورپوینت و آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه را مطالعه نمایند.چهارشنبه10 دی ماهزیستزیست:تمامی‌ مباحث تا انتهای مبحث اسید نوکلئیک به انضمام ۴ فصل اول کتاب زیست شناسی و تحقیق‌ها/آز زیست:دستور کار‌های تمامی‌ جلسات مربوط به مباحث میکروسکوپ و سلولشنبه13 دی ماهریاضیحدس و اثبات، نظریه ی اعداد، اعداد گویا و گنگ، جبر:-چند جمله ای ها-اتحادها شامل اتحاد مربع و مکعب دوجمله ای، مربع و مکعب سه جمله ای و اتحاد مزوجیکشنبه14 دی ماهزبانِ انگلیسیدرس 1 تا پایانِ درس 5دوشنبه15 دی ماهعربیدرس 1 تا 5چهارشنبه17 دی ماههندسهاستدلال، مساحت، تالس و تشابهشنبه20 دی ماهکامپیوترسطحA: تا ابتدای مبحث7-2 صفحه127 کتاب برنامه نویسی ++C بهجزفصل6  سطحB: تا ابتدای مبحث2-7 صفحه127 کتاب برنامه نویسی++C یکشنبه21 دی ماهشیمی1از ابتدای کتاب سال اول تا ابتدای قانون بویل ( فصل 2 صفحه 56 ) نکته: دانش آموزان لازم است مطالب کتاب درسی،  کلبه مطالب ارایه شده در کلاس یه شکل جزوه ، فایل های پاورپوینت و آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه را مطالعه نمایند.دوشنبه22 دی ماهاجتماعیاز نمونه سؤالات اجتماعی قرار گرفته در اینجاسه شنبه23 دی ماهزبانِ فارسیاز ابتدا تا پایان درس14 به جز درسهای 6 و12چهارشنبه24 دی ماهادبیاتِ فارسیاز ابتدا تا پایان صفحه62 

پایه اوّل و دوم: نکات امتحانات پایان ترم اول

1. در ایّام امتحانات حتماً حتماً روزانه به بخش امتحانات در سایت مراجعه کنید.2. سرفصل امتحانات! در بخش امتحانات! قرار گرفته است.3.جزوه، نمونه سؤالات و حل تمرین در صورت نیاز در صفحه قر و قاطی/ بخش امتحانات قرار می­گیرد.4. بعد از هر آزمون فایل سؤال و کلید حل آن در سایت قرار می­گیرد،البته همه‌­ی آزمون­‌ها نه!!5.آزمون‌­هایی که نیاز به برگزاری رفع اشکال داشته باشند برنامه حضور دانش‌آموزان در بخش امتحانات  قرار می­گیرد.6.سعی کنید ماشین حساب ساده همراه داشته باشید که در صورت امکان استفاده کنید.        

پایه اول و دوم برنامه کلاسِ جبرانی

با توجه به اینکه آزمون­های پایان ­ترم ­اول از 6دی ­ماه آغاز میگردد و تعطیلات گذشته و آینده، کلاسهایی که در فایل پیوست قرار دارند نیاز به برگزاری کلاس جبرانی دارند، با توجه به کلاس و زمان حضور، دانش آموزان دقت کنند که مؤظف به حضور در این کلاس ها میباشند.فایل جدید حضور دانش آموزان قرار گرفت.

پایه دوم- سرفصل امتحانات میان ترم اول- سال تحصیلی 94-1393

 روزتاریخدرسسرفصلشنبه17آبان1393هندسهبردارشنبه17آبان1393زیستِ گیاهیفصل اول1شنبه18آبان1393آمارفصل1 کتاب آنالیز ترکیبی1شنبه18آبان1393زیستِ جانوریفصل3 تا آخر بافت پوششی ( از جزوه و کتاب)2شنبه19آبان1393ادبیاتِ فارسیدرسِ1 تا پایانِ درسِ33شنبه20آبان1393شیمیبخش1: ازابتدای طیف های اتمی تا انتها & بخش2: از اول تا ابتدای روندهای تناوبی4شنبه21آبان1393زبانِ فارسیدرس های 1،2،3،4,6شنبه24آبان1393ریاضیدوم ریاضی( تا پایان نابرابری) دوم تجربی( تا پایان معادلات گویا و گنگ)1شنبه25آبان1393دین و زندگیبُرهان نظم، هدایت و حرکت2شنبه26آبان1393فیزیکتا پایان مبحث حرکت شناسی3شنبه27آبان1393عربیدرس 1و2 + قواعد سال اول4شنبه28آبان1393کامپیوترتا انتهای مبحث جدول بندی(فصل2-بخش2-7 صفحۀ53)4شنبه28آبان1393آزِ زیستمیکروبیولوژی: تا انتهای طراحی آزمایش2 --- بیوشیمی: تمامی مطالب 

پایه اول- سرفصل امتحانات میان ترم اول- سال تحصیلی 94-1393

 روزتاریخدرسسرفصلشنبه17آبان1393هندسهاستدلال و همنهشتی و مساحت1شنبه18آبان1393زیست2فصل اول کتاب درسی و مباحث کلاسی تا پایانِ قندها2شنبه19آبان1393زبانِ فارسیتا پایانِ درسِ 43شنبه20آبان1393شیمی1از ابتدای جزوه تا پایانِ نیروهای بین ملکولی و پیوند هیدروژنی((نکته: حتماً مطالب مرتبط در کتاب درسی را هم مطالعه نمایید))4شنبه21آبان1393شیمی2از ابتدا تا پایانِ طیف سنج جرمی ((نکته: حتماً مطالب مرتبط در کتاب درسی را هم مطالعه نمایید))شنبه24آبان1393ریاضیتا پایانِ حدس و اثبات، نظریه اعداد1شنبه25آبان1393ادبیاتِ فارسیدرسِ 2،1, 4  2شنبه26آبان1393فیزیکاندازه گیری، خواندن کولیس و ریزسنج، سرعت و شتاب، قوانین نیوتن، تحلیل ابعادی، پدیدار شناسی و همه ی آزمایشهای انجام شده3شنبه27آبان1393عربیدرس 3,2،1 قواعد + ترجمه درس2,14شنبه28ابان1393کامپیوترتا انتهای مبحث حلقه های تکرار for( فصل چهار صفحۀ86) 

آزمون فیزیک-دوره مطالعات تابستانی

آزمونِ پتانسیل خوانشی(دوره مطالعه تابستانیِ فیزیک) روز شنبه 10آبان ساعت 7:30 برگزار میگردد.دانش آموزان توجه کنند که 2نمره مستمر از این آزمون و نتایج فعالیت های تابستانیِ شما میباشد. 

پایه اول و دوم سرفصل امتحان کامپیوتر جبرانی شهریور

پایه اول: الف: تا پایانِ مبحثِ تابع+مبحث ستاره­داره فراخوانی با ارجاع&ب: تا پایانِ توابع بازگشتی+ اشاره­گرهاپایه دوم:1-     مبحث:New ork از این فصل سؤالی در امتحان پایان ترم دوم مطرح نمیگردد.2-     مبحث:H TM L محتوای فصل به صورت کامل مطابق کتاب ملاک خواهد بود. مبحثcss در موارد امتحانی نیست.3-     مبحث:Javascriptمطابق با امتحان ترم اول (همچنین سؤالی نیز از بخشajax مطرح نخواهد شد)4-     مبحث:php سرفصل نشست یا(session) در موارد امتحانی پایان ترم دوم نمیباشد.5-     مبحث:  M ySQL"بخش بندی سؤالات مطابق ترم اوّل خواهد بود"