آموزش | امتحانات

آزمونک هفتگی شنبه 26/بهمن/1392

به نام خدا

اولین آزمونک هفتگی نیمسال دوم در تاریخ شنبه 26/بهمن/1392 برای پایه اول و دوم طبق برنامه ذیل برگزار میگردد، تمامی دانش آموزان موظف هستند راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه حضور داشته باشند.