آموزش | امتحانات

آزمونک هفتگی شنبه 24/اسفند/1392

به نام خدا آزمونک هفتگی پایه دوم در تاریخ شنبه 24/اسفند/1392 طبق برنامه  برگزار میگردد.   پایه دوم ------------- آزمونک ریاضی ------------- سرفصل آزمونک: تا آخرِ لُگاریتم نکته1: دانش آموزان دقت کنند، راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه باید حضور داشته باشند.نکته2: تمامی دانش آموزان ((حتی المپیادی ها )) مؤظف هستند در این آزمون شرکت کنند.آزمونک پایه اول به علت اردوی تفریحی برگزار نمیگردد.

آزمونک هفتگی شنبه 10/اسفند/1392

به نام خدا آزمونک هفتگی پایه اول و دوم در تاریخ شنبه 10/اسفند/1392 طبق برنامه ذیل برگزار میگردد.  پایه                                        آزمونک                                                         سرفصل آزمونک                اول                                     فیزیک                                                مبحث سایه و نیم سایه+کسوف و خسوفدوم                                     فیزیک                                                کُلِ مبحث کار و انرژیدانش آموزان دقت کنند، راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه باید حضور داشته باشند.

آزمونک هفتگی شنبه 3/اسفند/1392

به نام خدا آزمونک هفتگی پایه اول و دوم در تاریخ شنبه 3/اسفند/1392 طبق برنامه ذیل برگزار میگردد،   پایه                                        آزمونک                                                         سرفصل آزمونک                اول                                     زبان انگلیسی                                                 درس1 تا آخر درس6دوم                                     زبان انگلیسی                                                 درس1 تا آخر درس5دانش آموزان موظف هستند راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه حضور داشته باشند.

آزمونک هفتگی شنبه 26/بهمن/1392

به نام خدااولین آزمونک هفتگی نیمسال دوم در تاریخ شنبه 26/بهمن/1392 برای پایه اول و دوم طبق برنامه ذیل برگزار میگردد، تمامی دانش آموزان موظف هستند راًس ساعت 7:10 دقیقه در محل مدرسه حضور داشته باشند.  پایه                                     آزمونک                                                     سرفصل آزمونک                           اول                                     اجتماعی                                                فصل2 + 2 درس اول فصل3دوم                                      عربی                                                  درس1 تا آخر درس5