آموزش | امتحانات

پایه دوم: سرفصل آزمونهای پایانی نیمسال اول

نام درس                     روز                        تاریخ                                                      سرفصل                                                                آمار                      شنبه                  92/10/7                 اصل ضرب، اصل جمع، جایگشت و ترکیب، جایگشت های دایره ای،                                                                                             جایگشت های با تکرار،معادله سیاله با ضرایب واحد، بسط چند جمله ای و شمول و عدم شمول.زیست گیاهی             شنبه                       92/10/7                          از ابتدا تا پایان واکوئل مرکزی       دین و زندگی            یکشنبه                     92/10/8                   4 درس اول                 ادبیات فارسی             دوشنبه                   92/10/9                   از ابتدا تا پایان درس11ریاضی                      شنبه                    92/10/14               تعیین علامت، نامعادله‌های گویا، معادله‌های گویا و گنگ، تصاعد، تعریف تابع،                                                                                  دامنه و برد تابع‌ها، عمل‌ها و ترکیب تابع‌ها، تابع‌های زوج و فرد و تابع‌های صعودی و نزولیزبان                         یکشنبه                  92/10/15                                از ابتدا تا پایان درس4        عربی                       دوشنبه                  92/10/16                                 از ابتدا تا پایان درس4 هندسه                      چهارشنبه               92/10/18                              هندسه برداریزیست جانوری           چهارشنبه              92/10/18                        "فصل بافت شناسی، قسمت جانوری"، فصل گوارش، فصل تنفس، تحقیق ها و تمامی مطالب مطرح شده در کلاس( جزوه، کوئیز،ارائه ها)فیزیک                       شنبه                    92/10/21                          حرکت شناسی یک بعدی - ((حرکت شناسی دو بعدی فقط ، ریاضی)) و                                                                                                    دینامیک، با تأکید بیشتر بر مباحث بعد از میان ترمکامپیوتر                     یکشنبه                92/10/22                             فصل اول و دوم، فصل سوم تا آخر صفجه ی 101آز و تکنیک زیست       یکشنبه                92/10/22                            تعادل ها - اسیدها و بازها - میکروبیزبان فارسی               دوشنبه                 92/10/23                            از درس 1 تا 14           شیمی                      چهارشنبه                 92/10/25                         بخش1:از ابتدای مدل کوانتومی و آرایش الکترونی تا انتها & بخش2 و3: کامل(به همراه آزمایش های انجام شده) &َ بخش4: از ابتدا تا پایان صفحه68 کتاب درسیجغرافیا                   پنجشنبه                  92/10/26                        از درس1 تا آخر صفحه69

پایه اول: سرفصل آزمونهای پایانی نیمسال اول

نام درس                     روز                      تاریخ                                                      سرفصل                                                                کامپیوتر                    شنبه                   92/10/7                         گروهA: از ابتدا تا پایان فصل ششم  &  گروهB: از ابتدا تا آخر صفحه 177دین و زندگی             یکشنبه                 92/10/8                           از درس 1 تا آخر درس8  (((  امتحان قرائت بعد از آزمون گرفته میشود.)))شیمی2                    دوشنبه                 92/10/9                        از ابتدا تا آغاز مبحث مدل اتمی بورریاضی                      شنبه                   92/10/14                       حدس و اثبات - نظریه ی اعداد - اعداد گویا و گنگزبان                       یکشنبه                 92/10/15                       تا آخر درس 5زیست                     دوشنبه                 92/10/16                       تا آخر میتوز(جزوه، کتاب و تحقیق) + آزمایشگاه زیستهندسه                   چهارشنبه               92/10/18                        استدلال، فیثاغورث، نسبت های مثلثاتی، تالس و تشابه فیزیک                    شنبه                    92/10/21                        تمام مطالب تدریس شده در طول ترم (اندازه گیری، تخمینی، تحلیل ابعادی، فهم نمودار، پدیدار شناسی و...) + فصول حرکت شناسی و نیروشناسی از کتاب فیزیک مفهومی                 زبان فارسی              یکشنبه                  92/10/22                     درس 1 تا 11 + درس 13 و 14   ((نکته: درست 12 حذف شده است))عربی                      دوشنبه                  92/10/23                      از ابتدا تا پایان درس5                 شیمی1                   سه شنبه                 92/10/24                     از ابتدا تا پایان صفحه ی 60 کتاب درسی           اجتماعی                 چهارشنبه               92/10/25                    نه (9) درس اول و نمونه سوالات ارائه شده ادبیات فارسی           پنجشنبه                  92/10/26                    از ابتدای کتاب تا پایان صفحه ی 66

آزمون هفتگی شنبه 23/آذر/1392

به نام خداآزمون هفتگی زبان فارسی پایه دوم شنبه 23/آذر/1392 طبق برنامه قبل برگزار میگردد، سرفصل این آزمون از درسهای 12,10,8,4 میباشد.همچنین آزمون  هندسه پایه اول  شنبه 23/آذر/1392    به دلیل برگزاری اردوی پایه  برگزار نمیگردد، همچنین تمامی دانش آموزان موظف هستند راس ساعت 7:10 دقیقه در مدرسه حضور داشته باشند. 

آزمون هفتگی

به نام خدابه اطلاع میرساند   آزمون هفتگی، شنبه 16/آذر/1392   طبق برنامه قبلی برگزار میگردد، لذا ملزم است تمامی دانش آموزان راس ساعت 7:10 دقیقه در مدرسه  حضور داشته باشند. برنامه آزمون به شرح ذیل میباشد.      پایه                                  امتحان                                                  سرفصل آزمون                                                          اول                                  زیست                                       جزوه سلولی + بیوشیمی بخش پروتئین      دوم ((ریاضی))                 کامپیوتر                                    از فصل اول تا آخر فصل دوم       دوم ((تجربی))                  زیست جانوری                            تمامی مباحث مطرح شده در آزمون میان ترم + مبحث تنفس

اطلاعیه

  به اطلاع دانش ­آموزان پایه دوم((ریاضی و تجربی)) میرساند امتحان میان ترم شیمی با امتحانات آز-زیست و آمار  جا به ­جا گردید. برنامه جدید میان ترم پیوست شده است.    

برنامه زنگهای دبیرستان در روزهای آزمونهای میان ترم

به نام خدابا توجه به برگزاری آزمون های میان ترم از تاریخ 26 آبان تا 5 آذر، تغییرات زنگ های کلاسی دبیرستان ( برای پایه های اول و دوم )در فایل ضمیمه قابل مشاهده است.

سرفصل امتحانات میان ترم

                                                                  به نام خدا     سر فصل امتحانات اعلام شده میان ترم به شرح ذیل میباشد. درسهای دیگر متعاقباً در همین قسمت اعلام میشود...             نام درس             تاریخ                            سرفصل                                                                پایه اول             هندسه          92/8/26          زاویه و مثلث-مثلثات و مساحت                کامپیوتر       92/8/27         گروهA از ابتدای کتاب تا آخر صفحه 105-گروه B,C از ابتدای کتاب تا صفحه 119، اول بخش5          ادبیات          92/8/28        ابتدای کتاب تا صفحه31         زبان فارسی   92/8/28      تا انتهای درس5        شیمی1و2     92/8/29      شیمی1:از ابتدا تا پایان اسید باز& شیمی2: از ابتدا تا پایان آزمایش های رادرفورد** نکته: مباحث ارائه شده در آزمایشگاه نیز جزء سرفصل های امتحان میباشد        زیست          30/8/92      تا آخر پروتئین           ریاضی          92/9/2          حدس واثبات & نظریه اعداد       عربی             92/9/3         درسهای 1، 2 و 3      فیزیک           92/9/4        از ابتدا تا پایان حرکت شناسی       دینی             92/9/5        درس1 تا آخر درس 4                                         پایه دوم((ریاضی))                            هندسه          92/8/26         هندسه بُرداری                            کامپیوتر        92/8/27         فصل اول + فصل دوم تا صفحه50به غیر از بخش4                            ادبیات          92/8/28         تا آخر درس3                           زبان فارسی    92/8/28       درس 1 تا5                             آمار              92/8/29      اصل ضرب، اصل جمع، شمول و عدم شمول، ترتیب(جایگشت)، ترکیب و بسط دو جمله ای                            شیمی            92/8/30      بخش1: از ابتدای پدیده های طیفی تا انتها & بخش2: کامل & ابتدای بخش3:یون های پایدار                           ریاضی            92/9/2       معادله و نامعادله & تعریف و دامنه تابع                           عربی              92/9/3         قواعد عربی1، درس1، درس2 و ترجمه درس3                           فیزیک             92/9/4        کٌلِ سینماتیک یک بعدی                           دینی                92/9/5         درس1 و درس2+جزوه                                                               پایه دوم((تجربی))                        زیست گیاهی   92/8/26     فصل اول                       زیست جانوری 92/8/27     فصل3 از صفحه39 تا 46+ تمام فصل4 به همراه تمام جزوه، تحقیقات و تمامی مباحث مطرح شده در کلاس                       ادبیات            92/8/28     تا آخر درس3                       زبان فارسی      92/8/28    درس 1 تا 5                       آز-زیست         92/8/29    غلظت ها، اسپکترومتری و تعادل ها                       شیمی            92/8/30     بخش1: از ابتدای پدیده های طیفی تا انتها& بخش2: کامل& ابتدای بخش3:یون های پایدار                      ریاضی            92/9/2       معادله و نامعادله & تعریف و دامنه تابع                      عربی              92/9/3         قواعد عربی1، درس1، درس2 و ترجمه درس3                      فیزیک             92/9/4        کٌلِ سینماتیک یک بعدی                      دینی                92/9/5         درس1 و درس2+جزوه

تغییر در برنامه آزمون های میان ترم

به نام خدااحتراما با توجه به درخواست تعداد زیادی از اولیا مینی بر تغییر زمان اولین آزمون میان ترم، بدلیل مسافرت وشرکت دانش آموزان در مراسم عزاداری عاشورا، بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمونهای میان ترم اول از تاریخ یکشنبه 26 آبان آغاز می گردد.برنامه جدید این آزمونها را میتوانید در فایل ضمیمه مشاهده نمایید.