پوستر تعزیه

یازدهمین جلسه گروه علوم انسانی و هنر

پخش فیلم تعزیه، بحث در خصوص هنر تعزیه

با حضور استادان حوزه‌ی هنرهای نمایشی