پوستر شیمی و انرژی

دومین سمینار علمی ـ پژوهشی گروه شیمی

سخنران: دکتر رسول عبدالله میرزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

داور کشوری جشنواره خوارزمی

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی و فیزیک

رئیس سابق باشگاه دانش‌پژوهان جوان

عضو انجمن الکتروشیمی ایران

طراح آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی ایران

یکشنبه 16 آبان 92

سالن همایش‌های شهیدبهشتی