پوستر طراحی مدرسه ایده‌آل

بهترین مدرسه‌ای که می‌توانید تصور کنید چگونه مدرسه‌ای است؟

این مدرسه چگونه ویژگی‌هایی دارد؟

با ارائه آقای حکیمی

سه‌شنبه 25 آذر ماه