پوستر اولین سمینار فیزیک

با محوریت ارائه و رقابت پروژه‌های برگزیده دانش‌آموزی

 

ـ پروژه‌های دانش‌آموزی

ـ عکس فیزیکی

ـ بازی فیزیک

ـ نمایشگاه کتاب فیزیک

ـ سخنرانی و...