پوستر حلی‌نت 7

7مین دوره مسابقات سراسری برنامه‌نویسی

حلی‌نت

ارائه گواهی رسمی به راه‌یافتگان به مرحله نهایی (حضوری)

 

رده سنی الف:

       ـ سال اول، دوم و سوم راهنمایی و سال اول دبیرستان

رده سنی ب:

       ـ سال دوم، سوم و چهارم دبیرستان و سال اول دانشگاه

 

جوایز:

       ـ تیم اول: رده الف) دو کارت هدیه 10 میلیون ریالی

                    رده ب) دو کارت هدیه 6 میلیون ریالی

       ـ تیم دوم: رده الف) دو کارت هدیه 6 میلیون ریالی

                    رده ب) دو کارت هدیه 4 میلیون ریالی

       ـ تیم سوم: رده الف) دو کارت هدیه 4 میلیون ریالی

                    رده ب) دو کارت هدیه 2 میلیون ریالی