چگونه یک مقاله مناسب بنویسیم

دستورالعمل‌ نگارش‌ و تدوين‌ مقاله
با توجه به اهميت يکسان بودن تدوين مقالات و به‌ منظور آشنايي‌ و آگاهي‌ دانش آموزان ‌ با نحوه ی‌ نگارش‌، ضروري‌ است‌ ‌ نكات‌ زير‌ را هنگام‌ تنظيم‌ مقاله رعايت‌ نمایند.

الف‌- ترتيب و موارد صفحات :
1- روی جلد: (توجه: صفحه سوم نيز مشابه اين صفحه است.)
آرم سازمان
نام دبیرستان ......... (BZar Bold 13)

عنوان مقاله (Titr Bold 18)

استاد راهنما: (BZar Bold 15)

نام طراحان : (BZar Bold 15)

....... ماه ...13 (BZar Bold 13)
2ـ اولين صفحه: سفيد
3ـ دومين صفحه: بسم ا... الرحمن الرحيم (در وسط صفحه)
4- سومين صفحه ( تکرار طرح روی جلد )
5-‌ چهارمين صفحه: سپاسگزاری (اختياری)
6- پنجمين صفحه: تقديم اثر (اختياری)
7- ششمین صفحه :چکيده : چکيده شامل هدف تحقيق، روش تحقيق و نتايج به دست آمده به طور مختصر می باشد و بايد حداقل 200 کلمه و حداکثر دو صفحه بدون ذکر فرمول، شکل و منابع باشد.
8- فهرست: به ترتيب فهرست مطالب، شکل ها و جدول ها و فهرست مطالب بايستی شامل فصل ها، بخش ها و قسمت ها باشد.
تصويرها، نمودارها و منحنی ها با لفظ شکل ارائه می شوند. مانند :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: ……
1-1- …………………………………………………………………………
فصل دوم: ……
2-1- …………………………………………………………………………
2-2- …………………………………………………………………………
9- مقدمه: در اين قسمت به معرفی مقاله و مختصری در مورد محتوای فصول پرداخته می شود. (اختياری)
10ـ متن‌ اصلي مقاله : ‌ تعيين تعداد فصل ها و محتوای آنها باید با نظر استاد راهنما باشد.
۱1- منابع و مآخذ
۱2- پيوست ها: (در صورت وجود)
13- واژه نامه: (اختياری)
۱4- چکيده ی انگليسی (اختياری)
توجه: در تدوين‌ و تايپ‌ صفحات‌ مقاله‌ از هيچگونه‌ كادر تزئيني‌ و تذهيب‌ استفاده‌ نگردد.

ب‌- نحوه ی نگارش
1- نرم افزار مورد استفاده برای تايپ مقاله Microsoft Word می باشد.
2ـ متن چکيده با قلم BZar 14 و کلمه "چکيده" در اولين خط با قلم BZar 13Bold در اول سطر درج شود.
3- متن مقدمه با قلم BZar 13 و کلمه "مقدمه" در اولين خط با قلم BZar 12 Bold در اول سطر درج شود.
4- متن اصلی مقاله بايد روی يک طرف کاغذ A4 با قلم BZar 14 و با فاصله خطوط يک سانتيمتر(Line Spacing | Multiple 1.2) و حاشيه های صفحات 2.5 سانتیمتر از سمت راست – 2.5 سانتیمتر از سمت چپ – 2 سانتیمتراز بالا و 3 سانتیمتر از پایین صفحه باشد.
5- ازصفحه ی فهرست تا صفحه ی اول متن ، صفحات با حروف الفبا در پايين صفحه شماره گذاری می گردد.
6- صفحات متن با اعداد 1، 2، 3 و در پایین صفحه وسط کاغذ شماره گذاری می شود. بر روی صفحه ی اول هر فصل، شماره ی صفحه ذکر نمی شود، ليکن به حساب می آيد.
7- قسمت های مختلف هر فصل با اعدادی نظير 6-4 يا 6-4-2 مشخص می شود که عدد 6 شماره ی فصل، عدد 4 شماره ی بخش و عدد 2 شماره ی قسمت است. شماره و عنوان هر فصل با قلم BZar 18 Bold، بخش های مختلف فصل ها با قلم Zar 16 Bold و قسمت ها با قلم BZar 14 Bold تايپ شود. (توجه: شماره ی فصل با حروف نوشته شود)
8- تمامی شکل ها و جدول ها بايد به ترتيب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند. مثلاً برای جدول های فصل 2، جدول 2-1، جدول 2-2 و ... برای جدول های فصل 3، جدول 3-1، جدول 3-2 و ... عنوان جدول ها در بالای آنها و عنوان شکل ها در زير آنها ذکر می گردد. (قلم BZar 12 Bold) اگر شکلی از مرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع آن در زير شکل آورده شود.
9- معادل انگليسی لغات يا اصطلاحات فارسی که برای اولين بار به کار می رود به صورت پاورقی نوشته مي شوند.
10- چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبی نقل شود، در پايان جمله ذکر منبع با ارجاع به نام نويسنده و سال انتشار و صفحه در داخل پرانتز می باشد. مثلا (رفيع پور، 1386: 45).
۱۱- منابع مورد استفاده بايد در پایان متن مقاله تحت عنوان "فهرست منابع:" به ترتيب الفبا تنظيم و ابتدا منابع فارسي سپس منابع لاتين و ساير منابع در خطهای مجزا آورده شود مانند اين نمونه: - رفيع پور،فرامرز.(1386). تكنيك هاي خاص تحقيق ،تهران: نشر ....
1۲- نحوه ی صحافی پايان نامه: روی جلد طبق بند الف-1 طلاکوبی می شود.

روش نوشتن چکیده برای مقاله علمی
چکیده یا ابسترکت (Abstract) نمایشی کوتاه و مختصر از اطلاعاتی است که در یک متن پژوهشی و یا مقالات برای خواننده نگاشته می شود.
محتوای یک چکیده، فشرده اما تشریح کننده است و خواننده با خواندن چکیده ی مقاله پی خواهد برد که چه مطالبی در متن اصلی پوشش داده شده است. به بیان غیر رسمی این چکیده ی مقاله است که خواننده را مصمم می کند که متن مقاله را بخواند و یا از آن صرف نظر کند. در این متن سعی شده است تا پیشنهاد های مفیدی برای نوشتن یک چکیده ی علمی جمع آوری شده و در اختیار پژوهشگران گرامی قرار گیرد.
چکیده اول می آید اما آخر نوشته می شود
اگر شما یک مقاله علمی را می نویسید، توصیه می شود که نوشتن چکیده آخرین کاری باشد که انجام می دهید.

چکیده معمولا از چه بخش هایی تشکلی می شود؟
چهار بخش اصلی در متن چکیده وجود دارد
انگیزه و بیان مسئله : چرا ما به مسئله ی حاضر اهمیت می دهیم؟ در تحقیقات انجام شده چه موضوعی بوده است که فاصله ای را ایجاد کرده است؟
روش ها / رویه ها / راهکار ها : دقیقا شما چه کاری کردید تا به نتیجه رسیدید؟ ( مثال: با ۱۷ دانش آموز مصاحبه کردیم، ۲۵ آزمایش را انجام دادیم، ۵ اثر ادبی را تجزیه و تحلیل کردیم)
نتایج / دستاوردها/ محصولات : به عنوان نتیجه و محصول کاری که با روش بیان شده انجام شده است چه چیزی یافته اید / یاد گرفته اید/ ایجاد کرده اید
نتیجه گیری / مفاهیم : در پایان با توجه به مسئله ای که بیان کردید، برزگترین یافته ی شما برای درک بهتر و پیشبرد موضوع تحقیقاتی چه بوده است؟