پوستر مستند کوتاه

گروه پژوهشی علوم انسانی و هنر

مستند کوتاه با موضوع:

                 ـ سهم من از زیبایی (خانه‌های مسکونی در شهر تهران)

                   (شنبه 8 آذر ماه ـ ساعت 12:30 تا 13:00)

                 ـ تهران، چند درجه ریشتر؟

                   (شنبه 15 آذر ماه ـ ساعت 12:30 تا 13:00)