تاریخچه مختصر المپیاد زیست

المپیاد زیست

طلای کشوری = 30 مدال                |                   طلای جهانی = 2 مدال

نقره‌ی کشوری = 27 مدال                |                   نقره جهانی = 6 مدال

برنز کشوری = 25 مدال                           |                   برنز جهانی = 6 مدال

آمار و موضوعات و اتفاقات شاخص

دومداله‌‌های کشوری (برحسب الفبا)

امیرحسین حسینی (برنز 93-طلا 94) | علیرضا درزی رامندی (طلا 94-طلا 95)

دومداله‌‌های جهانی (برحسب الفبا)

علیرضا درزی رامندی (طلا 2016-طلا 2017)

موضوعات شاخص

علیرضا درزی رامندی تنها ایرانی دارای دو مدال جهانی‌ست.