تاریخچه مختصر المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک

طلای کشوری = 82 مدال                |                   طلای جهانی = 14 مدال

نقره‌ی کشوری = 96 مدال                |                   نقره جهانی = 17 مدال

برنز کشوری = 67 مدال                           |                   برنز جهانی = 10 مدال

آمار و موضوعات و اتفاقات شاخص

دومداله‌‌های کشوری (برحسب الفبا)

پدرام اکبریان ساروی (برنز 91-نقره 92) | سیدنادر رسولی (طلا 72-طلا 73) کیارش نادری (نقره 91-طلا 92)