دو مداله های جهانی در دو رشته مختلف

دانش‌آموزانی که دارای مدال‌های جهانی در دو رشتة مختلف بوده‌اند (برحسب الفبا):

نیما احمدی پوراناری (نقره ریاضی 2005-طلای ریاضی 2006-نقره کامپیوتر 2006)

جمشید رضایی میانرودی (برنز نجوم 2005-برنز فیزیک 2008)